Il Decreto Rilancio: il Reddito di Emergenza (Rem)

Il Reddito di emergenza (Rem) COVID-19 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ. Rem ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 800 ਯੂਰੋ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟੇ ਹਨ . ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ. ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ISEE 15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਰੇਮ(REM) COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ: ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਅਸਿੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ( ਅਪਾਹਜ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ), ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, reddito di cittadinanza ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ( ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ)

Rem ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜੂਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ INPS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ARCI ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 

ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭੱਤੇ 

Decreto Rilancio ਵਿੱਚ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  • ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ, co.co.co, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ AGO ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ (ਟੂਰਿਸਟ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਰੋ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 600 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.
  • ਐਗਰੀਕਲਚਰ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਰੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 500 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ
  • ਜਿਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 % ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਈ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ co.co.co. ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.
  • ਟੂਰਿਸਟ( ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਜੋ ਕਿ Covid-19 ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਰੋ ਲਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ: ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ )
  • ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਵਧੀ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਰੋ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ(ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ INPS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ.

ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ. ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ARCI ਨੂੰ ਟੌਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, INPS ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ(ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ARCI 800 90 55 70 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

You may also like...

ਪੰਜਾਬੀ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof ਪੰਜਾਬੀ