"ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ "

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ? ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਜਗਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਫੋਨ ਕਰ ਜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ.

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1522(ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ- whtsapp) 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ( ਇਟਾਲੀਅਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ਼੍ਰੇਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ) ਓਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ

800290290 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ, ਖਾਸਕਰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਈ

ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ App – YouPol

LA TRATTA DI PERSONE È UNA GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI


SE HAI VISSUTO O VIVI UNA SITUAZIONE DI SFRUTTAMENTO PUOI ESSERE AIUTATO

CHIAMA IL 800290290
Gratuito – Anonimo – Attivo 24h

In Italia esistono dei servizi che offrono protezione e assistenza alle persone che hanno vissuto o vivono situazioni di sfruttamento. Questi servizi offrono protezione mediante alloggio in case segrete, assistenza sanitaria e legale e un aiuto per favorire la tua permanenza qui in Italia, se lo desideri. Ti proporranno di entrare in uno speciale programma di assistenza con specifiche regole che loro ti spiegheranno.
Puoi rivolgerti a queste persone anche solo per un’informazione, per conoscere meglio i loro servizi o per chiedere un aiuto immediato. Il servizio è gratuito e anonimo.

Se vivi una di queste situazioni puoi:

  • Ricevere informazioni sulle leggi e sulle forme di assistenza a cui hai diritto
  • Ricevere l’assistenza medica di cui necessiti
  • Ricevere accoglienza in un luogo protetto se temi per la tua sicurezza
  • Chiedere di rimanere in Italia proseguendo la tua domanda di protezione internazionale o chiedendo un altro tipo di permesso di soggiorno
  • Chiedere di tornare nel tuo paese di origine in modo protetto attraverso un progetto di rientro volontario e assistito.

“Mi sono fidata di quella donna che mi ha promesso di farmi venire in
Italia per cambiare la mia vita. Adesso, dopo un viaggio terribile, mi
trovo qui, costretta a prostituirmi per pagare un debito”.
J.R., 22 anni
“Ho affrontato un lungo viaggio perché mio padre aveva deciso che sarei dovuto venire in Europa per aiutare la mia famiglia. Adesso lavoro 10 ore al giorno, tutti i giorni della settimana senza mai riposarmi, vivo nello stesso posto dove lavoro e ho ancora un debito da saldare per il mio viaggio con la persona che mi ha trovato lavoro qui in Italia”.
M.H. 18 anni
“Mi hanno convinto a partire dicendomi che qui avrei trovato una vita
migliore e adesso vivo per strada chiedendo soldi e dando una parte
di quello che guadagno a chi mi ha fatto arrivare”.
G.S., 20 anni

Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero dell’Interno / Unhcr

ਦਸਤਾਿੇਜ਼

ਵੀਡੀਓ

ਕਾਸਟ

MAPPA

ਪੰਜਾਬੀ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof ਪੰਜਾਬੀ