Bonus për Pushime.

Pas aprovimit të “DL Riparti Italia”, familjeve me të ardhura në ISEE jo më shumë se 40,000 euro u njihet një kredi, në lidhje me periudhën e taksës 2020, për pagesa që lidhen me përdorimin e shërbimeve të ofruara në shkallë vendi nga bizneset e akomodimit turistik, nga agriturizmet dhe bed &breakfast.

Kredia mund të përdoret nga një anëtar i vetëm për secilën familje, deri në maksimum 500 euro për familje. Kredia e parashikuar zvogëlohet me uljen e pjesëtarëve të familjes: për këtë arsye do të njihet një kredi e barabartë me 300 euro për familjet e përbëra nga dy persona dhe 150 euro për ato të përbëra nga një person i vetëm.


1) shpenzimet duhet të bëhen në një zgjidhje të vetme dhe në lidhje me shërbimet e bëra nga një kompani e vetme akomoduese turistike, ose nga një agriturizem ose një bed & breakfas i vetëm;

2) shuma totale duhet të dokumentohet me faturë elektronike ose dokument tregtar, duke treguar kodin fiskal të personit që synon të përdorë kredinë;

3) pagesa për shërbimin duhet të bëhet pa ndihmën, ndërhyrjen ose ndërmjetësimin e subjekteve që menaxhojnë platforma ose porta telematike, përveç agjensive të udhëtimit dhe operatorëve turistikë.

Kredia mund të përdoret vetëm në masën 80% në formën e një zbritje nga shuma e detyruar, ndërsa 20% i mbetur njihet në formën e një zbritjeje tatimore në deklaratën tatimore nga përfituesi.

Informacionet e përmbajtura në këtë skedë nuk mund të marrin parasysh situata individuale ose sqarime që mund të vijnë nga qarkore shpjeguese, kështu që është gjithmonë e nevojshme të kontaktoni një konsulent.

You may also like...

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip