Azili dhe emigracioni

La diffusione del Coronavirus (COVID-19) in Italia ha conseguenze sulle procedure di richiesta di asilo, sui documenti e sui permessi di soggiorno. Questa sezione, che verrà aggiornata regolarmente, contiene le informazioni più recenti.

ZGJATJA E AFATIT TË SKADENCËS SË DOKUMENTAVE TË IDENTIFIKIMIT

ZGJATJA E AFATIT TË SKADENCËS SË DOKUMENTAVE TË IDENTIFIKIMIT deri më 31 dhjetor 2020
Të gjitha dokumentet e identifikimit dhe të identitetit, të lëshuar nga autoritetet kompetente italiane, të skaduara ose në prag të skadencës në ditët pas 18 marsit 2020, u është zgjatur vlefshmëria deri më 31 dhjetor 2020. Në rast udhëtimi jashtë vendit vlefshmëria mbetet ajo e treguar në dokument.


JumaMap – COVID-19 in Italy · Pidgin english Proroga Documenti 31 Dicembre
JumaMap – COVID-19 in Italy · Bambara Proroga Documenti Di Riconoscimento al 31 dicembre

PËRDITËSIM Zgjatje e afatit të Legalizimit.

Zgjaten nga 15 korriku në 15 gusht 2020 afatet e paraqitjes së kërkesave për rregullim dhe paraqitjen e kërkesës për leje qëndrimi
Për më shumë informacion mbi procedurën, lexoni këtë artikull. questo articolo.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Proroga Regolarizzazione
JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Proroga regolarizzazione

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Proroga Regolarizzazione

Rregullimi dhe legalizimi i marrëdhënieve të punës.


PËRDITËSIM 16/06/2020 Zgjatje e afatit të Legalizimit.
Zgjaten nga 15 korriku në 15 gusht 2020 afatet e paraqitjes së kërkesave për rregullim dhe paraqitjen e kërkesës për leje qëndrimi Për më shumë informacion mbi procedurën, lexoni këtë artikull.

Nga 1 qershori 2020 deri më 15 korrik 2020 do të jetë e mundur të paraqitet një kërkesë e jashtëzakonshme për leje qëndrimi për të favorizuar legalizimin e marrëdhënieve të paligjshme të punës në aktivitetet e mëposhtme:

  • a) bujqësi, mbarështim, peshkim e aktivitetet e lidhura;
  • b) asistencë ndaj personit
  • c) punë shtëpiake në mbështetje të nevojave të familjes.

Mund të bëjnë kërkesë:

  1. 1. Punëdhënësit mund të aplikojnë për të punësuar shtetas të huaj të pranishëm në territorin kombëtar ose për të deklaruar ekzistencën e një marrëdhënie pune të parregullt, akoma në vazhdim, për t'u legalizuar. Qytetarët e huaj duhet tu jenë nënshtruar regjistrimeve fotografike dhe daktiloskopike (shenjat e gishtave) ose duhet të kenë qënë të pranishëm në Itali para 8 Marsit dhe pas kësaj date nuk duhet të jenë larguar nga territori kombëtar.
  2. 2. Shtetasit e huaj me leje qëndrimi të skaduar më 31 tetor 2019 - të pa rinovuar ose të shndërruar në një tjetër leje qëndrimi - mund të aplikojnë për një leje qëndrimi të përkohshme të vlefshme në territorin kombëtar për një periudhë 6 mujore.

Qytetarët e huaj që aplikojnë duhet të rezultojnë të pranishëm në territorin kombëtar nga data 8 Mars dhe duhet të kenë kryer aktivitetet e punës të listuara më lart.

Nëse gjatë 6 muajve të lejes së qëndrimit të përkohshëm, qytetari i huaj siguron një kontratë vartëse të punës (në bujqësi, peshkim, mbarështim, ndihmë personale ose punë shtëpiake) leja shndërrohet në leje qëndrimi për arsye pune.

Aplikimet mund të bëhen - në mënyrën e përcaktuar nga Ministria e Brendshme - në:

  1. 1. Sportellin unik per emigracionin.
  2. Rajonin e policisë (Kuestura) për lëshimin e lejeve të qëndrimit. 

Aplikimet mund të paraqiten duke paguar një kontribut të sheshtë prej 500 € nga kompanitë punësuese për të mbuluar kostot e lidhura me përfundimin e procedurës së legalizimit për secilin punëtor. Kurse në rast kërkese nga qytetarë të huaj, kostoja është 160 €.

Kërkesat janë të papranueshme nëse:

- Paraqiten nga një punëdhënës i dënuar në pesë vitet e fundit për favorizim të imigracionit të paligjshëm, krime që synojnë rekrutimin e personave për prostitucion ose të mitur për tu punësuar në veprimtari të paligjshme, ndërmjetësim të paligjshëm dhe shfrytëzim të punës

- Punëdhënësi nuk nënshkruan kontratën e qëndrimit në Sportellin unik per emigracionin, nëse nuk punëson punëtorin e huaj.

Nuk pranohen shtetasit e huaj kundër të cilëve është lëshuar një urdhër dëbimi, për të cilët rezulton refuzimi i hyrjes në territorin e shtetit, të cilët janë të dënuar edhe me dënim jo përfundimtar për krime kundër lirisë personale, për krime të lidhura me drogën, favorizim të imigracionit të paligjshëm ose krime të tjera që synojnë rekrutimin e personave për prostitucion ose të mitur për tu përdorur në veprimtari të paligjshme.

Nuk lejohen të huajt që konsiderohen kërcënim për rendin publik duke marrë parasysh dënimet e dhëna

Nga hyrja në fuqi e këtij dekreti deri në përfundimin e procedurës, pezullohen procedurat penale dhe administrative kundër punëdhënësit dhe punëtorit për:

  1. Punësim i punëtorëve për të cilët është paraqitur deklarata e legalizimit.
  2. Hyrje dhe qëndrim të paligjshëm në territorin kombëtar.

Gjatë përcaktimit të procedurave të legalizimit, i huaji nuk mund të dëbohet përveçse për arsye të rënda.

Informacionet e dhëna në këtë skedë nuk mund të marrin parasysh situata individuale ose sqarime që mund të vijnë nga qarkore shpjeguese, kështu që është gjithmonë e nevojshme të kontaktoni një konsulent ose numrin jeshil Arci 800 90 55 70.Your Website Title
Ero Straniero

Ero Straniero FacebookJumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

Informacioni emergjenca COVID-19 che procedura për njohjen e mbrojtjes ndërkombëtare

Përhapja e virusit COVID-19 është një emergjencë në Itali dhe në mbarë botën

Për shëndetin e të gjithëve është e rëndësishme të mos lini vendin ku jetoni dhe të lëvizni vetëm për: nevoja pune; situata nevoje; arsye shëndetësore; kthim në vendin ku jeton.

Në mungesë të njërës prej këtyre arsyeve, parashikohet një sanksion.

Për të shmangur infektimin, janë parashikuar masa që influencojne disa aspekte të procedurës për njohjen e mbrojtjes ndërkombëtare

1. Doni te kerkoni mbrojtje ndërkombëtare?

Zyrat e Emigracionit te Policisë janë të mbyllura për publikun, por ju mund të shkoni në Selinë e Policisë (Kuestura) për të shprehur vullnetin tuaj për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare dhe kërkesa juaj do të regjistrohet sapo të jetë e mundur.

2. Po prisni të thirreni nga Komisioni Territorial për intervistën tuaj ose intervista juaj ishte planifikuar për këto ditë?

Për të shmangur përhapjen e virusit, zyrat e Komisioneve të Territorit në këtë periudhë janë të mbyllura për publikun dhe intervistat janë pezulluar. Sapo të mbarojë emergjenca, Komisioni do t'ju njoftojë për datën e re të intervistës, në mënyrë të zakonshme.

Mos harroni se çdo komunikim nga Komisioni dhe autoritetet do të dërgohet në adresën e fundit që ju dhatë. Nëse jeni larg nga pritja, kontrolloni që emri juaj të tregohet saktë në zilen e derës.

3. Po prisni rezultatin e aplikimit tuaj për mbrojtje ndërkombëtare?

Do të merrni një komunikim me rezultatin sa më shpejt të jetë e mundur.

Nëse në këto ditë ju ështe komunikuar vendimi dhe mbrojtja juaj është njohur, ju duhet të prisni që emergjenca të përfundojë dhe të shkoni në selinë e policisë për të kërkuar lejen tuaj të qëndrimit.

Nëse e keni marrë vendimin por nuk jeni të kënaqur dhe doni të apeloni, duhet të dini se për shkak të vështirësive të shkaktuara nga emergjenca, afatet e apelimit janë aktualisht te pezulluara. Kështu që ju keni më shumë kohë për të paraqitur ankesën tuaj. Sidoqoftë, tashmë mund të kontaktoni me telefon ose email me avokatin tuaj ose me operatorin ligjor të qendrës ku jeni, nëse është e nevojshme.

4. Keni nevojë për informacione ose keni për të dërguar dokumente Komisionit Territorial?

Zyrat e Komisioneve Territoriale janë të mbyllura për publikun gjatë kësaj periudhe. Sidoqoftë, mund të dërgoni një email në Komisionin Territorial të Referencës në çdo kohë: shikoni kontaktet e bashkangjitura.

Vlefshmëria e lejeve të qëndrimit

Pas shndërrimit në ligj të Dekretit Ligjor "Cura Italia", ju informojmë se të gjitha lejet e qëndrimit qëndrojnë të vlefshme deri më 31 gusht 2020. 31 gusht 2020..

Zgjerimi i dokumenteve të identifikimit

Aggiornamento 17/08/2020
La validità dei documenti di riconoscimento e di identità è stata prorogata al 31 dicembre 2020.

Të gjitha dokumentet e njohjes dhe të identitetit, të lëshuar nga autoritetet italiane kompetente, të cilat kanë skaduar ose kanë skaduar në ditët pas 18 Mars 2020, shtohen deri më 31 gusht 2020. Vlefshmëria për riatdhesim mbetet në vend të asaj që tregohet në dokument (neni 104 Dl Cura Italia)
Dokumenti i identifikimit: cilat janë ato?
KARTA E IDENTITETIT
Ato janë ekuivalente me kartën e identitetit: pasaportën, patentë shoferin, licencën e varkës, broshurën e pensionit, licencën për drejtimin e impianteve termike, licencën e armëve të zjarrit, kartat e identifikimit, për sa kohë që ata kanë një fotografi dhe pullë ose nënshkrim tjetër ekuivalent, lëshuar nga një administratë shtetërore.

Selia e Policisë së Emigracionit - Lejet e qëndrimit, të thirrur selia e policisë

LAJMËRIM - LEJËQËNDRIME, SHTYHEN TAKIMET NË ZYRAT E POLICISË
Duke ndjekur dekretin e ligjit nr. 9 i 2 Marsit, thirrja në Selinë e Policisë, e pranuar në kohën e paraqitjes së kërkesave për dokumente qëndrimi, mund të shtyhej dhe çdo datë e re do të komunikohet me sms. Para se të shkoni në komisariat, ju rekomandojmë të konsultoheni me 'Portalin e Emigracionit' - https://www.portaleimmigrazione.it/duke vërtetuar me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e marrë në Zyrën Postare Sportello Amico për të paraqitur kërkesën, për të verifikuar datën e takimit.

INFORMACION

INFO Të gjitha Zyrat e Emigracionit në selinë e policisë për rinovimin dhe lëshimin e lejeve të qëndrimit janë mbyllur përkohësisht për publikun.
Vetëm sportelet për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare (kërkesë për azil) janë të hapura.

Burim: Ministria e brendshme

DOKUMENTET

VIDEO

Podcast

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip