ቫደሜኩም - ናይ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ተጠራጢርኩም እንታይ ትገብሩ

Realizzato dal Ministero della Salute con l’Istituto superiore di sanità e il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, il vademecum risponde ai dubbi e alle preoccupazioni più frequenti e affianca le raccomandazioni per la prevenzione. (aggiornato al 10 marzo 2020)

1) እንታይ ክስመዓኒ ከሎ እየ ክጥንቀቕ ዘለኒ?
ከም ረስኒ ዓይነት፣ ሰዓል፣ ናይ ጎሮሮ ሕማም፣ ናይ ምትንፋስ ሕጽረት፣ ናይ ጭዋዳታት ቃንዛን ድኻምን፡ እዚኣቶም ምልክታት ኢንፌክሽን ናይ ኮሮና ቫይረስ እዮም።

2) ረስኒ ከምኡ ድማ ናይ ሰዓል ዓይነት ስምዒት ኣለኒ፡ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ኣብዘን ናይ መወዳእታ 14 መዓልታት ምስ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ዝሓመመ ቅርርብ እንተኔሩካ፡ ወይ ኣብቲ ሕማም ዘለዎ ኣከባቢ እንተኔርካ፡ ወይ ኣብ ከምኡ ዝሓመሙ ዝሕከሙሉ ትሰርሕ እንተኔርካ፡ ካብ ገዛኻ ከይውጻእካ ንሓኪምካ፣ ንተረኛ ሓኪም ወይ ንናይ ቆልዑ ኽሓኪም ደውል።

3) ንሓኪመይ ድሕሪ ክንደይ ክድውለሉ?
ብቕልጡፍ፡ እንድሕር ከምዝተመሓላለፈካ ፈሊጥካ ወይ ከም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ከምዝሓመምካ እንተተሰሚዑካ ብቑልጡፍ ደውል።

4) ንሓኪመይ ከዘራርቦ እንተዘይኪኢለ እንታይ ክገብር?
ካብተን ኣብ መርበብ ዝተዘርገሓ ናይ ሁጹጽ መደወሊ ቁጽርታት ደውል። www.salute.gov.it/nuovocoronavirus www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5) ናይ ሁጹጽ ሕክምና ዝወሃበሉ (ፕሮንቶ ሶኮርሶ) ወይ ናብ ሓኪመይ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
ኣይትኽእልን። ደዊልካ ከይሓበርካዮም ወይ ምስ ሓኪምካ ከይተዘራረብካ እንተኼድካ፡ ካልኦት ሰባት እውን ክትልክም ትኽእል።

6) ንስድራይ ብኸመይ ክከላኸለሎም ይኽእል?
ኩሉ ግዜ ናይ ነብስኻ ጽርየት ምሕላው፡ (ኢድካ ብሳሙና ወይ ብኣልኮል ዝተዳለወ ጀል ብደምቢ ተሓጸብ)፡ ናይ ትነብረሉ ቦታ ጽርየት ሓሉ። ከምተተሓዝካ እንተፈሊጥካ ማስኬራ መሸፈኒ ተጠቐም፡ ካብ ስድራኻ ርሕቕ ብምባል እቲ ናይ ሓባር ትጥቀሙሉ ኣቑሑ ጽሬቱ ምሕላው (ዲስኢንፈታረ ምግባር)

7) ኣበይ ክምርመር ይኽእል?
ምርመራ ዝግበር ኣብቲ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ በዓል ስልጣን ዝእዝዞ ላቦራቶሪ ጥራሕ እዩ። ምርመራ ኣድላዪ እንተኾይኑ ሓኪምካ ክሕብረካ እዩ።

8) ካልእ ጽሩይ ሓበሬታ ካበይ ክረክብ ይኽእል?
ነዚ ብዝምልከት ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይ ዞባ ምምሕድዳርን ካብ ፕሮቴስዮነ ቺቪለን ናይ መርበብ ሓበሬታ ጥራሕ ተኸታተል።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ