#ኮሮናቫይረስ - ካብን ናብን ንዝግበር ምንቅስቓሳት ዝወጸ ሕጊ

ናይ ሃገር ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር
 1. ኣብ ዓዲ ጥልያን ክንቀሳቐስ ይኽእል ዶ? ኣብ ዓዲ ጥልያን ክንቀሳቐስ ይኽእል ዶ?
  ብቑዕ ምኽንያት እንተዘይብልካ ካብ ገዛኻ ክትወጽእ እውን ኣይፍቀድን። ምግዳብ ምንቅስቓስ ብዝምልከት ካብ10 ማርች እስከ 3 ኣፕሪል ዘሎ ግዜ ኣብ ምሉእ ዓዲ ጥልያን ሓደ ዓይነት ሕጊ እዩ ወጺኡ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ፖሊስ ቁጽጽር ኣሎ። ናይ ኳራንቴና ምርመራ ዝግበረሎምን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉን ካብ ገዛ ክወጹ ብጥብቂ ክልኩል እዩ። ኣብ መተንፈሲ ኣካላት ኢንፈክሽን ከምዘሎ ንዝስምዖ ወይ ረስኒ ካብ 37.5 ንላዕሊ እንተኮይኑ ካብ ገዝኡ ከይወጽእ ይምከር። ቀጺሉ ክገብሮ ዘለዎ ናብ ሰብ ምቅርራብ ብምቁራጽ ናብ ሓኪሙ ምውካስ ይኸውን።
 2. ካብ ገዛ ንምውጻእ ዘኽእሉ ቡቑዓት ምኽንያታት ኣየኖት እዮም? ብስራሕ፣ ብጥዕና ወይ ካሊእ ኣድላዪ ጉዳይ ክህሉ ከሎ ምውጻእ ይከኣል። ምኽንያት እንተሎ እውን በቲ ፖሊስ ዘውጽኦ ናይ መንቀሳቐሲ ሰነድ ባዕልኻ ብምምላእ ክትወጽእ ትኽእል። እቲ ዝመላእካዮ ሰነድ ተቐባልነት ኣለዎ ወይ የብሉን ብቐጻሊ ዝርኤ ይኸውን።
 3. ካብ መንበሪኡ ወጺኡ ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ ሰብ ናብ ገዝኡ ክምለስ ይኽእል ዶ? እወ፡ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ግን ብስራሕ ወይ ብጥዕና ጸገም ምውጻእ ኣድላዪ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ።
 4. ስራሐይ ካብ ዝነብረሉ ዞባ ወጻኢ እንተኾይኑ ክመላለስ ይኽእል ዶ? እወ፡ ብስራሕ ምኽንያት ክትንቀሳቐስ እንተተፈቒዱልክ ክትመላለስ ትኽእል።
 5. ናይ ሕዝቢ መመላለሲ ኣገልግሎት ክጥቀም ይኽእል ዶ? እወ፡ ዝተከልከለ ናይ መመላለሲ ኣገልግሎት የለን፡ ናይ ሕዝቢ ይኹና ናይ ግሊ ስርሐን ኣየቋረጻን።
 6. ኣድላዪ ናይ ምግቢ ቀረብ ንምምላእ ኰጽእ ይኽእል ዶ? እወ ግን ብዙሕ ዘጻድፍ ኣይኮነን፡ ንምንታይ እተን ትካላት ኩልግዜ ቀረብ ይመጸለን እዩ። ኣድላዪ ቀረብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዝኾነ ዓይነት ናይ ንግዲ ሸቐጣት ኣብ ኩሉ ዞባታት ክንቀሳቐ ደው ዘበሎ የለን።
 7. ካብ ናይ ምግቢ ቀረብ ዝተፈለየ ካሊእ ነገር ንምግዛእ ምውጻእ ይከኣል ዶ? እወ፡ ኣድላዪ ኮይኑ ንካሊእ ግዜ ክጸንሕ ዘይክእል እንተኾይኑ ጥራሕ።
 8. ናብ ቤተሰበይ ብምኻድ ምሰኣቶም ክምገብ ይኽእል ዶ? ኣይትኽእልን፡ ንምንታይ ኣድላዪ ስለዘይኮነን ኣብቲ ወጺኡ ዘሎ ናይ መንቀሳቐሲ ፍቓድ እውን ኣይተኻተተን።
 9. ዓቕሚ ዘይብሎም ቤተሰበይ ንምሕጋዝ ክኸዶም ይኽእል ዶ? እወ ክትርድኦ ዘለካ ግን ሽማግለታት በዚ ሕማም ብቐሊሉ ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ብዝተኸኣለ መጠንከይመሓላለፎም ተንከባኸቦም።
 10. ኣብ ክፉት ቦታ ናይ ስፖርት ምንቅስቓሳት ምክያድ ይከኣል ዶ? ኣብ ክፉት ቦታ ስፖርት ምስራሕ ዝፍቀድ ኮይኑ፡ እቶም ስፖርት ዝገብሩ ናይ ሓደ ሜትሮ ምርሕሓቕ ክህልዎም ይግባእ። ተተኻኢሉ ግን ዘይምትእኽኻብ ይምረጽ።
 11. ምስ ከልበይ ክወጽእ ይኽእል ዶ? እወ ከምቲ በቢመዓልቱ ዝወጾ ዘድልዮ ጌሩ ክምለስ ወይ ናብ ናይ እንስሳት ሓኪም ክኸይድ እንተኮይኑ ክትወጹ ትኽእሉ።
 12. ነዚ ሕጊ ዘይክተሉ ሰባት እንታይ ይኾኑ? ብኣርቲክል 650 ናይ መቕጽዒ ኮድ መሰረት፡ ናይ ሰለስተ ወርሒ እስራት ወይ 206 ኤውሮ መቕጻዕቲ ይኸፍል። ፍልይ ዝበለ ዘይኣድላዪ ነገራት ዝፍጽሙ ግን ብርትዕ ዝበለ መቕጻዕቲ ይብየነሎም።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ