ዓለም ለኻዊ ናይ ጥዕና ድርጅት ፡ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝወስዶም ስጉምትታት

ብዛዕባ ኮቪድ 19 ናይ መወዳእታ ሓበሬታ። ካብ ዓለም ለኻዊ ናይ ጥዕና ድርጅት በዓል ስልጣን ናብ ናይዚ ዓዲ ናይ ጥዕና ምምሕድዳር ባዓል ስልጣንን ናይ ዞባ ሰብ ስልጣናትን ዘመሓላልፎ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ይርከብ። በዚ ሕማም ዝጥቅዑ ቅልል ዝበለን ብዙሓት ድማ ዝድሕኑን ኮይኑ፡ ብኻልእ ወገን ድማ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ጥዕናኻ ሓሊኻ ጥዕና ከባቢኻ ንምሕላው ነዞም ዝስዕቡ ምኽርታት ተኸታተል፦

ብዙሕ ግዜ ኣእዳውኩም
ካብ ኣልኮል ብዝተዳለወ መጽረዪ ወይ ድማ ብማይን ብሳምናን ኣእዳውካ ጽቡቕ ገርካ ተሓጸብ።
ንምንታይ? ካብ ኣልኮል ብዝተዳለወ ወይ ብማይን ብሳምናን ምሕጻብ ኣብ ኣእዳውካ ዘሎ ቫይረስ ስለዝቐትል።

ምስቲ ሕብረተሰብ ካብ ዘለካ ርክብ፡ ካብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ ዘለካ ርሕቀት ሓሉ
ካብ ጥቓካ ኮይኑ ዘሐንጥሶን ዘስዕሎን ሰብ ብውሕድ ናይ 1 ሜትሮ ርሕቀት ይሃልካ።
ንምንታይ? ዝኾነ ሰብ ከሐንጥሶ ወይ ከስዕሎ ከሎ ካብ ኣፉን ኣፍንጭኡን ዝነጥሩ ናእሽቱ ፈሰስቲ ቫይረስ ዝሓዘሉ ክኾኑ ስለዝኽእሉ። ሕማም ምስ ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ ቅርርብ እንተለካ ነቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ከመሓላልፈልካ ይኽእል፡ ከምኡ ድማ ናይ ኮቪድ 19 ቫይረስ።

ዓይንኻን፣ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ኣይትሓዝ
ንምንታይ? ኣእዳውና ብዙሕ ነገር ስለዝትንክፍ ብቐሊሉ ብቫይረስ ክብከል ይኽእል። ኣእዳውካ ሓንሳብ ምስተበከለ ፡ ዓይንኻ ኣፍንጫኻ ወይ ኣፍካ ክትትንክፍ ከለኻ ስለዝመሓላለፍ፡ ካብኡ ናብ ውሽጢ ነብስኻ ብምስራጽ ከምትሓምም ይገብረካ።

ናይ ምትንፋስ ዘድሊ ጽሬት ንምሕላው ሓላፍነት ውሰድ
ንዓካን ኣብ ከባቢኻን ዝነብሩ ሰባትን ናይ መተንፈሲ ጽሬትኩም ከምትሕልዉ ኣረጋግጽ። እዚ ማለት ክሐንጥሰኩም ወይ ከስዕለኩም ከሎ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ብቕልጽምኩም ወይ ብወረቐት ካብ ዝተሰረሐ መንዲል ሸፍኑ። እቲ ወረቐት ሓንሳብ ምስተጠቐምኩሙሉ ደርብይዎ።
ንምንታይ? እቶም ዝነጥሩ ናእሽቱ ፈሳስታት ቫይረስ ስለዘመሓላልፉ። ናይ ምትንፋስ ጽሬት ኣጠቓቕማካ ብዝግባእ እንተሓሊኻ ንዓኻን ንሕብረተሰብካን፡ ካብ ሰዓል፣ ጉንፋዕን ካብ ኮቪድ 19 ቫይረስን ትሕሉ።

በዚ ሕማም ዝተጠቓዕካ ኮይኑ እንትተሰሚዑካ ወይ እንተተጠራጢርካ፡ ካብ ገዛኻ ከይወጻእካ፡ ንሓኪምካ፣ ንናይ ቆልዑ ሓኪም ወይ ንተረኛ ሓኪም ደውል። ወይ ድማ እቲ ዞብ ብዘዳለዎ ናይ ህጹጽ ሓገዝ መደወሊ ቁጽሪ ደውል።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ