ኣብ ግዜ ሓደጋ ኮቪድ 19ን፡ ኣሰራርሓ ንዓለም ለኻዊ ሓተቲ ዑቕባን

ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ 19 ኣብ ዓዲ ጥልያንን ኣብ ዓለምን ሓደ ሓደጋ እዩ

ናይ ኩሉ ሰብ ጥዕና ንምሕላው ካብ ንነብረሉ ዘይምውጻእ ኣድልዪ እዩ። ምውጻእ ኣድላዪ ዝኾነሉ፦ ብኣድላዪ ስራሕ ምክንያት፣ ኣድላዪ ነገራት ምስዝህሉ፣ ብጥዕና ምኽንያት ወይ ናብ ትነብረሉ ንምምላስ ጥራሕ እዩ። ካብዞም ምኽንያታት ወጻኢ ዝወጸ መቕጻዕቲ ክቕጻዕ ተወሲኑ ኣሎ።

ናይዚ ቫይረስ ለበዳ ደው ንምባል ኣብ ሓደ ሓደ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ኣፍልጦ ኣሰራርሓ ተጽዕኖ ዘሕድሩ ኣሰራርሓታት

ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ።

1. ዑቕባ ክትሓትት ትደሊ ዲኻ?

ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ናይ ኴስቱራ ንሕዝቢ ዕጹው እዩ፡ ዓለም ለኻዊ ዑቕባ ትሓትት እንተኾንካ ግን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፡ ሕቶኻ ድማ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ክምዝገብ እዩ።

2. ካብ ናይ ዞባ ኮምሽን ቃለ መሕትት ወይ ኢንተርቭው ክትገብር ትጽበ ኔርካ ወይ ትገብረሉ ዕለት ኣብዚ መዓልታት እዩ?

ነዚ ለበዳ ደው ንምባል፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ቤት ጽሕፈታት ናይ ኮምሽን ንሕዝቢ ዕጽዋት እየን ቃለ መሕትት እውን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። እዚ ሓደጋ ደው ኣብ ዝበለሉ፡ ከምቲ ኣመዘጋግባ ብምርኣይ፡ ኮምሽን ሓድሽ ቆጸራ ክህቡኻ እዮም።

ክትዝክሮ ዘለካ፡ ካብ ኮምሽን ይኩን ካብ ካልኦት ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈታት ዝመጸካ መጸዋዕታ በታ ናይ መወዳእታ ዝሃብካዮም ኣድራሻኻ እያ። ካብ ፕሮጀክት ወይ ካብ መዕቆቢ ወጻኢ እንተኾንካ ትነብር ኣብቲ ትነብረ ገዛ ኣብቲ ደወል ሽምካ ብስርዓት ከምዝተጸሓፈ ኣረጋግጽ።

3. ናይ ዑቕባ ዝገበርካዮ ቃለ መሕትት መልሲ ትጽበ ኣለኻ?

ኣብ ዝተኸኣ ግዜ መልስኻ ዝሓዘ መልእኽቲ ክትቅበል ኢኻ።

ኣብዚ ግዜ እዚ መልስካ እንተተቐቢልካ እሞ ናይ ሕቶካ ተቐባልነት እንተረኺብካ፡ እዚ ናይ ሓደጋ ግዜ ክሳብ ዝውዳእ ብምጽባይ ብድሕሪኡ ናብ ኴስቱራ ብምኻድ መንበሪ ፍቓድካ ክትረክብ ሕተት።

መልሲ እንድሕር ተቐቢልካ: እቲ መልሲ እንተዘይተሓጒስካሉ እሞ ይግባይ ክትብል እንተደሊኻ፡ ከምዚትፈልጦ በዚ ናይ ቫይረስ ሓደጋ ምኽንያት ይግባይ ምባል ጠጠው ኢሉ ኣሎ። እዚ ማለት ግን ይግባይ ንኽትብል ግዜ ተወሳኺ ኣለካ። ከምዝኾነ ግን ብ ኢ-መይል ወይ ብተሌፎን ምስ ጠበቓኻ ክትራኸብ ትኽእል። ኣብ ፕሮጀክት ወይ ኣብ መዕቆቢ እንተለኻ ድማ ምስቲ ናይ ፕሮጀክት ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ተራኸብ።

4. ሓድሽ ሓበሬታታት ትደሊ: ወይ ናብ ኮምሽን ትልእኮ ሰነዳት ኣለካ ዶ?

ኣብዚ ግዜ እዚ ቤት ጽሕፈታት ናይ ኮምሽን ንሕዝቢ ዕጽዋት እየን። ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን ናብ ዝምልከቶ ኮምሽን ኢ- መይል ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ታሕቲ ናይ መራኸቢ ኣድራሻታት ኣለካ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ