መብርሂ፡ ካብ ወጻኢ ንዝመለሱ ናይ ጥልያን ዜጋን ኣብ ጥልያን ንዘለዉ ደቂ ወጻኢን

ንኸተውርድዎ ኣብዚ ጽቐጡ፡

- ኣብ ዓዲ ጥልያን ንምንቅስቓስ ባዕልኻ ትመልኦ ሰነድ፡ ሓድሽ ሞዴል 26.03.2020

- ባዕልኻ ትመልኦ ናይ መንቀሳቐሲ ሰርተፊኬት ወይ ሰነድ፡ ሞዴል

 • ድሕሪ 12 ማርች፡ ካብ ወጻኢ ንዓዲ ጥልያን ንምእታው ዘገልግሉ ሕግታት ኣየኖት እዮም?
 1. ናይ መጎዓዓዚ ኣገልግሎት እውን ሓላፍነት ኣለዎም፡ ብባዕልኻ ዝምላእ ናይ መገሻ ምኽንያት ሰነድ (ናይ ሞዴል ሊንክ)፡ ክወጽእ ከሎ ዝህቦም ናይ መገሻ ሰነድ ብስርዓት ክግለጽ ኣለዎ፡ (ንሕክምና፣ ንስራሕ፣ ንኻልእ ኣድላዪ ጉድይ)። ቀጺሉ፡ ን 14 መዓልታት ዝውሸበሉ መጽንሒ ቦታ ከፍልጥ ኣለዎ። ኣብቲ ዝገሸሉ ቦታ ምስ በጽሐ ዝጥቀመሉ መጎዓዓዚ፡ ወይ ናቱ ዝጥቀም እንተኾይኑ፡ ዝርከበሉ ስልኪ ቁጽሪ ናይ ኢድን ናይ ገዛን ከፍልጥ ኣለዎ። ናይ መገሻኻ ምኽንያት ኣድላዪ ስለዝኾነ፡ ንምምላእ ካብቲ ኣብ መርበብ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ተመልከት።link al modulo 
 2. ካብ ደገ ዝመጹ ሰባት ናይ ሕዝቢ መጎዓዓዚ ክጥቀሙ ኣይክእሉን። ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ናይ ግሊ መጎዓዓዚ ጥራሕ ኮይኑ፡ ኣብቲ ዝወርዱሉ፡ (ኣብ፡ መዕረፊ ነፈርቲ፣ ወደብ፣ ባቡር ጣብያ)፡ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ማኪና ብምክራይ፡ ብታክሲ ወይ ማኪና ምስ ኣውቲስታኣ ክጥቀም ጥራህ እዩ ዘለዎ።   
 3. ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣቱ ሰብ፡ ኳራንቴና ክገብር ኣለዎ፡ ብማኪና ዝኣቱ እውን እንተኾነ። ብስራሕ ምኽንያት ዝኣቱ፡ ኳራንቴና ንምግባር ክሳብ 72 ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል። ኣድላዪ ብዝኾነ ምክንያት (ተወሳኺ 14 ሰዓታት ከናውሕ ይኽእል)። 
 4. ኩሎም ካብ ወጻኢ ዝኣትዉ ሰባት፡ ዋላ ብናቶም ማኪና እንተኾነ፡ ምስ ኣተዉ ኣብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ጥዕና በዓል ስልጣን ከፍልጡ ኣለዎም። 
 5. ዝውሸበሉ፡ ኣብ ገዝኡ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ገያሻይ ኣብ ዝመረጾ ክኸውን ይኽእል።
 6. ሓደ ሰብ ንዓዲ ጥልያን ምስ ኣተወ ንኳራንቴና ተወሺቡ ዘሕልፈሉ ቦታ እንተዘይብሉ፡ (ዝቕበሎ ሰብ እንተዘይብሉ፡ ኣብ ሆቴል ቦታ ወይ ክፍሊ እንተዘይረኸበ ወዘተ )ናይ ውሸባ ዘሕልፈሉ ግዜ ብናይ ገያሻይ ወጻኢ፡ ናብቲ ናይ ሲቪል ሓለዋ በዓል ስልጣን ዝ ምድበሉ ቦታ ይኸይድ።.
 7. ዶብ ሰገር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፣ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት፣ ናይ ጽዕነት ኣመላለስቲ፡ እዚ ሕጊ ኣይምልከቶምን።

 

ናይ ጥዕና ሚኒስተር ምስ ናይ ትራንስፖርት ሚኒስተር ብምምኽኻር ዘውጸኦ ትእዛዝ 

 • ኣብ ወጻኢ ዘለኹ ናይ ጥልያን ዜጋ እየ ወይ ናይ ዓዲ ጥልያን ነባሪ ዝኾንኩ ወዲ ወጻኢ ዘጋ እየ፡ ናብ ኣዲ ጥልያን ክኣቱ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ትምለሰሉ ጉዳይ ሁጹጽ እንተኾይኑ። ነዚ ንምሳሌ፦ ንግዝያዊ ጉዳይ ንወጻኢ ሃገር ዝኸዱ ናይ ጥልያን ወይ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት (ንቱሪዝም፣ ንንግዲ፣ ወይ ንኻልእ)ተመሊሶም ክኣትዉ ይፍቀደሎም እዩ። ከምኡ ድማ ዝሰርሓሉ ወይ ዝመሃረሉ ሃገር ንኽለቁ ዝተገደዱ ናይ ጥልያን ዘጋታት ናብ ጥልያን ክምለሱ ተፈቒዱሎም እዩ፡(ንምሳሌ፡ ካብ ስርሖም ዝተሰናበቱ፣ ገዘኦም ዝሰኣኑ፣ትምሕርቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዘቋረጹ)።

 • ኣነ ወዲ ወጻኢ ኮይነ ሕጂ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣለኹ፡ ናብ ዓደይ ክምለስ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ናይ ምምላስ ጉዳይካ ሁጹጽ እንተኾይኑ፡ ከምቶም ናይ ጥልያን ዜጋታት ዝምለሱሉ ኩነታት (ብዙሕ ዝሕታት ስለ ዝኮነ ኣብቲ ሕቶን መልስን ዝቀርበሉ ኣቲኻ ረኤ)።ግዝያዊ ናይ ስራሕ ደው ምባልን ቀጻሊ ናይ ስራሕ ምቁራጽን ናይ ምምላስ ምኽንያት ክኾኖ ኣይክእልን። ናብ ዶብ ንምብጻሕ በቲ ናይ ሓገር ውሽጢ ሚኒስተር ዘዳለዎ ናይ መንቀሳቐሲ ምኽንያት ሰነድ ምምላእ ይከኣል። ነቲ ናይ ቫይረስ ምልባዕ ብዝምልከት፡ ናብቲ ትኸደሉ ሃገር ቅድሚ ምብጋስካ እታ ሃገር ዘውጸቶ ሕግን ትኽተሎ ኣሰራርሓን ጽቡቕ ገርካ ክትፈልጦም ይምከር። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝርከብ ናይታ ሃገር ኣምባሲ ክትሓትት ይምከር።፡

 • ካብ ወጻኢ ይምለስ ኣለኹ፡ ኣብ መዓርፎ ነፈርት፣ ኣብ ባቡር ጣብያ ወይ ወደብ፡ ሓደ ሰብ መጺኡ ክቕበለኒ ክሓትት ይኽእል ዶ?

እወ፡ ዝፍቀድ ግን ንሓደ ምሳኻ ዝነብር ሰብ ጥራሕ። ብዝተኸኣለ መጠን ናይ መከላኸሊ ናውቲ ብምጥቃም። እቲ ካብ ወጻኢ ዝምለስ ሰብ ዝተመለሰሉ ሁጹጽ ምኽንያት ብምግላጽ፡ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ጉዳይ ሚኒስተር ዘዳለዎ ሰነድ ብምምላእ ናይ ጉዕዝኡ ዝርዝር ማለት ካበይ ነቒሉ ኣበይ ከምዝዓርፍን፡ ናይ ዝዓርፈሉ ኣድራሻ ብስርዓት ከስፍሮን ኣለዎ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ ኣተወ፡ ነቲ ናይ ጥዕና ክትትል ዝገብር በዓል ስልጣን ከፍልጥ ከምዘለዎን ተወሺቡ ናይ ምጽናሕ ግዴታ ከምዘለዎን ብምፍላጥ፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ኮቪድ 19 ናይ ሕማም ምልክት ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ነቲ ናይ ጥዕና በዓል ስልጣን ከፍልጥ ግድን እዩ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ