ናይ ኮቪድ-19 ሓደሽቲ ሕግታትን ገደባትን ፡ ካብ 4 ክሳብ 18 መይ 2020

ብ 26 ኣፕሪል 2020 ሓድሽ ናይ ጠቕላይ ሚኒስተር ውሳነ ካብ 4 ክሳብ 18 መይ 2020 ኣብ ስራሕ ዝውዕል ነቲ ህጹጽ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ሕጊ ብምቕያር ሓድሽ ሕጊ ኣብ ተግባር ክውዕል ክጅምር እዩ።


ብኣካል ክንረሓሓቕ ሕጂ እውን ናይ ግድን ድዩ?

ማስኬራን ጓንትን ወይ ካለኦት መከላኸሊታት ብምጥቃምን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላውን ናይ ግድን ክቕጽል እዩ። ሕዝቢ ዝጥቀመሉ ዑጹው ቦታታት ማስኬራ ምጥቃም ናይ ግድን እዩ፡ ኣብ ናይ ሕዝቢ መጎዓዓዚታት እውን ከምኡ።


ምጋሽ ይፍቀድ ዶ?

ኣብ ሓደ ዞባ ውሽጢ ክትንቀሳቐስ ይፍቀድ እዩ። ንስራሕ፣ ንጥዕና ብዝምልከት፣ ንኻልኦት ኣድለይቲ ጉዳያትን ከምኡ ድማ ቤተሰብ ንምሕታት እውን ዝፍቀድ ኮይኑ፡ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላውን ማስኬራ ብምጥቃምን ክኸውን ከሎ፡ ምትእኽኻብ ግን ብሕጊ ክልኩል እዩ።

ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንድንገተኛ ሓደጋ ኮቪድ-19 ዝተዳለወ ናይ ዞባ ኑመሮ ቬርደ ከተዘራርብ ይምከር። ናብ ዞባኻ ንኽትምለስ፣ ንኳራንቴናን ነብስኻ ንምግላልን ብዝምልከት እውን ደውለሎም።


ሓደሽቲ ባዕልኻ ተዳልዎም ናይ መረጋገጺ ሰነዳት ኣየኖት እዮም?

Modulo autocertificazione spostamenti del Viminale - ባዕልካ ትመልኦ ናይ መንቀሳቐሲ ሰነድ

Modulo autocertificazione ingresso in Italia - ናብ ዓዲ ጥልያን ንምእታው ዝምላእ ሰነድ

 

ናብ ፓርኮ ክኸይድ ይኽእል ዶ?

ናይ ቆልዑ መጻወቲ ስፍራታት ብምዕጻውን ብውሕዱ ሓደ ሜትሮ ብምርሕሓቕን፡ ናብ መናፈሻ፣ ጃርዲናት ፣ ናይ ሕዝቢ መዘናግዒ ቪላታትን ክትከይድ ይፍቀድ። እቲ ሕግታት ብስርዓት ዘይክበር እንተኾይኑ ግን፡ እቶም ከንቲባታት ነቲ ሕጊ ክግምግምዎ ይኽእሉ እዮም።


ስፖርትን ናይ ኣካል ምንቅስቓሳትን ከካይድ ይኽእል ዶ? ትሕቲ ዕድመ ንዝኮኑ ምሳይ ክማልእ ይኽእል ዶ?

ተፈላሊኻ ከተካይድ ትኽእል። ትሕቲ ዕድመ ንዝኮኑን ባዕላቶም ክንቀሳቐሱ ሙሉእ ዓቕሚ ንዘይብሎም ሰባትን ምስኦም ብምኻድ ስፖርት ወይ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ምክያድ ዝከኣል ኮይኑ፡ ንስፖርት ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ንኻልኦት ምንቅስቓሳት ድማ ናይሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላው ምክያድ ይከኣል።

ቀብርን ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓትን ምፍጻም ይከኣል ዶ?

ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ብዝምልከት፡ ስድርኡን ናይ ቀረባ ቤተሰብን ነቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክፍጽሙ ይከኣል፡ ኣብ ክፉት ቦታ ክካየድ ዝምረጽ ኮይኑ ካብ ሕድ ሕድ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላው ምክፋል ይከኣል።


ናብ ቤት ምግቢ ወይ ናይ ቁልጡፍ ምግቢ ዘዳልዉ ቦታታት ክኸይድ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ግን ንዝተኣዘዘ ምግቢ ንምውሳድ ጥራሕ። ነዚ ድማ ቤት ምግብታት፡ ንዝተኣዘዙ ምግብታት ከብጽሑን፡ ወይድማ ኣዚዞም ክወስዱ ንዝመጹ ሰባትን ክፉት እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ምርሕሓቕ ዝተሓለወ ኮይኑ፡ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ምብላዕ ግን ክልኩል እዩ። 


ረስኒ እንተለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ካብ 37.5 ንላዕሊ ረስኒ እንተለካ ወይ ኣብ ናይ መተንፈሲ ኣካላትካ ከምዝሓመምካ ይስመዓካ እንተሎ ምጥንቃቕ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ገዛኻ ዘይምውጻእን ንሓኪምካ ከተፍልጥን ናይ ግድን እዩ።


ብሓኪም ዝተኣዘዘ መድሓኒት ብ ኢ-መይል ወይ ብሞባይል መልእኽቲ ምቅባል ይከኣል ዶ?

እወ፡ ብ19 ማርች 2020 ብዝወጸ ትእዛዛ መሰረት፡ ብኣካል ኬድካ ወረቀት ምስሓብ ከየድለየ፡ ሓኪምካ ብዝልእኮ ናይ ኤሌክትሮኒክ ኮድ ክትጥቀም ትኽእል። እቲ ፋርማሲስት ነቲ ብኤሌትሮኒክ ዝተለኣኸ ኮድን ናትካ ናይ ሕክምና ኮድን (ኮዲቸ ፊስካለ) ብምርኣይ፡ ብድሕሪኡ ነት ዘድሊ መድሓኒት ይህበካ።።.

በቲ ሃገራዊ ናይ ምውጻእ እገዳ ዘሎ ምኽንያት ብምግባር፡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸረ መጥቃዕቲ ኣገልግሎት ዝህቡ፡ ስርሖም ኣቋሪጾም ዶ ይኾኑ?

ኣየቋረጸን፡ እተን ብመጥቃዕትን ብቑጡዕ መንፈስ እንዳተኸታተሉ ንዘሸግርወን፡ ደቂ ኣንስትዮ በይነን ከምዝኾና ክስመዓን የብሉን። ን 24 ስዓታት ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል ብነጻ ቁጽሪ 1522 ብምድዋል ሓገዝ ክሓታ ይኽእላ። ብተወሳኺ በቲ ዝበጽሐን መጥቃዕቲ ምኽንያት ናብቲ ማእከል ምኻድ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፡ ክንቀሳቐሳ ከም ዝፍቀደለን እቲ ብ 15 ማርች ዝወጸ ሕጊ የመልክት።

ኣብዚ ግዜ በዚ ናይ ኮቪድ 19 ሕማም ብዝምልከት ኣብ ጭንቀት ንዝኣትዉ ሰባት ናይ ስነ ልቦና ሓገዝ ንምግባር ምንቅስቓሳት ኣሎ

ብናይ ጥዕናን ናይ ሲቪል ሓለዋ ሚኒስተርን ዝግበሩ ናይ ስነ ልቦና ሓገዛት ካብ 27 ኣፕሪ ጀሚሩ ብኑመሮ ቬርደ ናይ ነጻ መደወሊ ቁጽሪ 800.833.833 ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ዓዲ ጥልያን ወጻኢ ንዝርከቡ ድማ ብ 02.20228733 ክድውሉ ይኽእሉ። ኩሉ ግዜ ካብ 08:00 ክሳብ 24:00 ዘሎ ሰዓታት ይሰርሕ። ምስማዕ ንዘይክእሉ እውን ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኣሰራርሓ ኣለዎም።

ብዝበለጸ ንምርዳእ ኣብ ናይ ጥዕና ሚኒስተር፡ ናይ ሓድሽ ኮሮና ቫይረ ናይ ስነ ልቦና ድጋፍ ኑመሮ ቬርደ መርበብ ተመልከት። Numero verde di supporto psicologico sito tematico Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute.

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ