ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ናይ ስራሕ ርክብ ሕጋዊ ምግባር

ካብ 1 ጁን 2020 ክሳብ 15 ጁላይ 2020 ዘሎ ግዜ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ስራሕ ርክባት ከይቅጽሉ ንምብርትታዕ፡ ናይ መንበሪ ፍቓድ (ፔርሜሶ ዲ ሶጆርኖ) ካብቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ብዘይተለመደ መልክዕ ምሕታት ይከኣል። ምሕታት ዝከኣለሉ ነዞም ዝስዕቡ ስራሓት እዩ፦

  • ሀ) ሕርሻ፣ መፍረ፣ ዓሳ ምግፋፍን ተመሳሰልቲ ስራሓትን
  • ለ) ግለሰባት ንምድጋፍ
  • ሐ) ናይ ስድራ ቤት ድሌት ንምምላእ፡ ናይ ገዛ ስራሕ

ከመልክቱ ዝኽእሉ፦

  1. ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ዓዲ ጥልያን ንዝርከቡ ናይ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ንሙቕጻር ምምልካት፡ ወይ ሕጋዊ ውዕል ዘይብሉ ናይ ስራሕ ርክብ ብምንባሩ ሕጋዊ ንምግባር ምምልካት። ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ስእሎምን ዓሸራኦምን ዝተወሰደሎም ወይ ቅድሚ 8 ማርች ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነበሩን ቀጽሉ ካብ ዓዲ ጥልያን ዘይወጹን ክኾኑ ኣለዎም።
  2. ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ካብ 31 ኦክቶቨር 2019 ጀሚሩ ዝወደቐ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ወይ ዘይተሓደሰ ወይ ናብ ካሊእ ዓይነት ፍቓድ ዘይቀየሩ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ውሽጢ ን 6 ወርሒ ዘገልግል ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሓቱ ይኽእሉ። እቶም ዘመልክቱ ክሳብ 8 ማርች ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነበሩን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ናይ ስራሕ ዓይነታት ዝሰርሑ ክኾኑ ኣለዎም።

በዚ ዝረኽብዎ ናይ 6 ወርሒ መንበሪ ፍቓድ፡ ስራሕ ረኺቦም ውዕል ምስተፈራረሙ፡ እቲ መንበሪ ፍቓድ ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ይቕየረሎም።

ከመልክቱ ከለዉ በቲ ብውሽጢ ሓገር ጉዳይ ሚኒስቴር ዝጠቐሶ ብምኽታል ክቐርብ ኣለዎ። ዝቐርበሉ ናብ፦

  1. 1) ስፖርቴሎ ኡኒኮ
  2. 2) ኴስቱራ ወይ ናብ ፖሊስ ኢሚግረሽን ጽሕፈት ቤት፡ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ 

ነዚ ናይ ስራሕ ውዕላት ንምምዕርራይ ንሕድሕድ ሰራሕተኛ ናይ 500 ኤውሮ ክፍሊት እቲ ቆጻሪ ድርጅት ይኸፍል። እቲ ሕቶ ብወዲ ወጻኢ እንተቐሪቡ ግን እቲ ክፍሊት ናይ 160 ኤውሮ እዩ።

ኣመልከትቲ ተቐባልነት ዘይረኽበሉ ምኽንያት፦

ኣብ ዝሓለፍ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ብምሕጋዝ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ወሃቢ ስራሕ፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ደቂ ሰባት ነጻነት ብምዕቃብ ናብ ኣመንዝራነት ዘእተው፣ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ ዘስርሑ፣ ኣብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ጉዳያት ኢድ ዘለዎምን ጉልበት ሰብ ብምብዝባዝ ገበነኛታት ንዝኾኑ ወሃብቲ ስራሕ።

ወሃቢ ስራሕ ኣብ ስፖርተሎ ኡኒኮ ናይ ስራሕ ውዕል እንተዘይፈሪሙ ወይ ነቲ ዘስርሖ ወዲ ወጻኢ ውዕል እንተዘይገርሉ።

ካብ ዓዲ ጥልያን ክወጹ ዝተወሰነሎም ወይ ናብ ናይ ጥልያን ግዝኣት ከይኣትዉ ዝተኸልከሉ፣ ገበን ፈጺሞም ንዝተቐጽዑ፣ ዕጸ ፋርስ ዘዘዋውሩ፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ደቂ ሰባት ዘዘዋውሩ ተመሳሳሊ ገበናት ዝፈጸሙ፣ ናይ ደቂ ሰባት ነጻነት ብምግዳብ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣመንዝራነት ዘእትዉን ካብ ዕድመ ንታሕቲ ንዝኾኑ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኮነ ዘስርሑን ደቂ ወጻኢ ዘጋታት ዋላ እውን ፍርዶም እንተዘይተወደአ ተቐባልነት፡የብሎምን።

ንዝኮነ ዓይነት ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ከም ስግኣት ዝቑጸሩ ዜጋታት ተቐባልነት የብሎምን።

እዚ ውሳነ ካብዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ መንጎ ወሃቢ ስራሕን ሰራሕተኛን ዘሎ ናይ ገበንን ናይ ምምሕድዳርን ከይዲ ይእገዱ እዮም። ንሳቶም፦

  1. 1) ናይ ሰራሕተኛ ናይ ስራሕ ውዕል እንተቕሪቦም
  2. 2) ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ኣትዮም መንበሪ ፍቓድ ንዘይብሎም

ኣመልከትቲ እቲ ዘመልከትዎ ኣብ መስርሕ እንዳሃለወ፡ ብኸቢድ ምኽንያት እንተዘይኮይኑ ካብታ ሃገር ክስጎጉ ኣይክእሉን።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።

Your Website Title
Ero Straniero

Ero Straniero Facebook

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ