ዑቕባን ስደተኛታትን

ኣብ ዓዲ ጥልያን ተስፋሕፊሑ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ሕማም፡ ኣብ ልዕሊ ዑቕባ ሓተትትን ኣብ ሰነድ ወይ ኣብ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣሰራርሓ ዕ ንቅፋት ኣኸቲሉ ኣሎ። ኣብዚ ክፍሊ በብግዚኡ ሓደሽቲ መግለጽታት ትረክብ።

ናይ መንነት ወረቐት ሰነዳት ኣገልግሎቶም

ናይ መንነት ወረቐት ሰነዳት ኣገልግሎቶም ክሳብ 31/12/2020 ተናዊሑ
ካብ 18 ማርች 2020 ንደሓር ዝወደቑ ወይ ክወድቁ ዝቐረቡ ብመንግስቲ ጥልያን ዝተወሃቡ ናይ መንነት ሰነዳት ክሳብ 31/12/2020 ኣገልግሎቶም ክናዋሕ ተፈቂዱ። ካብ ዓዲ ጥልያን ወጻኢ ንምጋሽ ግን እ ቲ ኣብ ሰነድ ዘሎ መዓልቲ እዩ ዘገልግል።


JumaMap – COVID-19 in Italy · Pidgin english Proroga Documenti 31 Dicembre
JumaMap – COVID-19 in Italy · Bambara Proroga Documenti Di Riconoscimento al 31 dicembre

መተሓሳሰቢ ናይዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል መዓልቲ ተናዊሑ

እዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል ሕቶታት ናይ ምቕራብ ገደብ ካሳብ 15 ጁላይ ዝነበረ ናብ ኦገስት 15- 2020 ተናዊሑ።።
ናይዚ ኣሰራርሓ ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ነዞም ዝስዕቡ ኣንብቡ። questo articolo.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Proroga Regolarizzazione
JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Proroga regolarizzazione

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Proroga Regolarizzazione

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ናይ ስራሕ ርክብ ሕጋዊ ምግባር


መተሓሳሰቢ ናይዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል መዓልቲ ተናዊሑ (Proroga Regolarizzazione)
እዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል ሕቶታት ናይ ምቕራብ ገደብ ካሳብ 15 ጁላይ ዝነበረ ናብ ኦገስት 15- 2020 ተናዊሑ።።

ካብ 1 ጁን 2020 ክሳብ 15 ጁላይ 2020 ዘሎ ግዜ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ስራሕ ርክባት ከይቅጽሉ ንምብርትታዕ፡ ናይ መንበሪ ፍቓድ (ፔርሜሶ ዲ ሶጆርኖ) ካብቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ብዘይተለመደ መልክዕ ምሕታት ይከኣል። ምሕታት ዝከኣለሉ ነዞም ዝስዕቡ ስራሓት እዩ፦

  • ሀ) ሕርሻ፣ መፍረ፣ ዓሳ ምግፋፍን ተመሳሰልቲ ስራሓትን
  • ለ) ግለሰባት ንምድጋፍ
  • ሐ) ናይ ስድራ ቤት ድሌት ንምምላእ፡ ናይ ገዛ ስራሕ

ከመልክቱ ዝኽእሉ፦

  1. ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ዓዲ ጥልያን ንዝርከቡ ናይ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ንሙቕጻር ምምልካት፡ ወይ ሕጋዊ ውዕል ዘይብሉ ናይ ስራሕ ርክብ ብምንባሩ ሕጋዊ ንምግባር ምምልካት። ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ስእሎምን ዓሸራኦምን ዝተወሰደሎም ወይ ቅድሚ 8 ማርች ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነበሩን ቀጽሉ ካብ ዓዲ ጥልያን ዘይወጹን ክኾኑ ኣለዎም።
  2. ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ካብ 31 ኦክቶቨር 2019 ጀሚሩ ዝወደቐ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ወይ ዘይተሓደሰ ወይ ናብ ካሊእ ዓይነት ፍቓድ ዘይቀየሩ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ውሽጢ ን 6 ወርሒ ዘገልግል ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሓቱ ይኽእሉ። እቶም ዘመልክቱ ክሳብ 8 ማርች ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነበሩን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ናይ ስራሕ ዓይነታት ዝሰርሑ ክኾኑ ኣለዎም።

በዚ ዝረኽብዎ ናይ 6 ወርሒ መንበሪ ፍቓድ፡ ስራሕ ረኺቦም ውዕል ምስተፈራረሙ፡ እቲ መንበሪ ፍቓድ ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ይቕየረሎም።

ከመልክቱ ከለዉ በቲ ብውሽጢ ሓገር ጉዳይ ሚኒስቴር ዝጠቐሶ ብምኽታል ክቐርብ ኣለዎ። ዝቐርበሉ ናብ፦

  1. 1) ስፖርቴሎ ኡኒኮ
  2. 2) ኴስቱራ ወይ ናብ ፖሊስ ኢሚግረሽን ጽሕፈት ቤት፡ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ 

ነዚ ናይ ስራሕ ውዕላት ንምምዕርራይ ንሕድሕድ ሰራሕተኛ ናይ 500 ኤውሮ ክፍሊት እቲ ቆጻሪ ድርጅት ይኸፍል። እቲ ሕቶ ብወዲ ወጻኢ እንተቐሪቡ ግን እቲ ክፍሊት ናይ 160 ኤውሮ እዩ።

ኣመልከትቲ ተቐባልነት ዘይረኽበሉ ምኽንያት፦

ኣብ ዝሓለፍ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ብምሕጋዝ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ወሃቢ ስራሕ፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ደቂ ሰባት ነጻነት ብምዕቃብ ናብ ኣመንዝራነት ዘእተው፣ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ ዘስርሑ፣ ኣብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ጉዳያት ኢድ ዘለዎምን ጉልበት ሰብ ብምብዝባዝ ገበነኛታት ንዝኾኑ ወሃብቲ ስራሕ።

ወሃቢ ስራሕ ኣብ ስፖርተሎ ኡኒኮ ናይ ስራሕ ውዕል እንተዘይፈሪሙ ወይ ነቲ ዘስርሖ ወዲ ወጻኢ ውዕል እንተዘይገርሉ።

ካብ ዓዲ ጥልያን ክወጹ ዝተወሰነሎም ወይ ናብ ናይ ጥልያን ግዝኣት ከይኣትዉ ዝተኸልከሉ፣ ገበን ፈጺሞም ንዝተቐጽዑ፣ ዕጸ ፋርስ ዘዘዋውሩ፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ደቂ ሰባት ዘዘዋውሩ ተመሳሳሊ ገበናት ዝፈጸሙ፣ ናይ ደቂ ሰባት ነጻነት ብምግዳብ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣመንዝራነት ዘእትዉን ካብ ዕድመ ንታሕቲ ንዝኾኑ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኮነ ዘስርሑን ደቂ ወጻኢ ዘጋታት ዋላ እውን ፍርዶም እንተዘይተወደአ ተቐባልነት፡የብሎምን።

ንዝኮነ ዓይነት ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ከም ስግኣት ዝቑጸሩ ዜጋታት ተቐባልነት የብሎምን።

እዚ ውሳነ ካብዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ መንጎ ወሃቢ ስራሕን ሰራሕተኛን ዘሎ ናይ ገበንን ናይ ምምሕድዳርን ከይዲ ይእገዱ እዮም። ንሳቶም፦

  1. 1) ናይ ሰራሕተኛ ናይ ስራሕ ውዕል እንተቕሪቦም
  2. 2) ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ኣትዮም መንበሪ ፍቓድ ንዘይብሎም

ኣመልከትቲ እቲ ዘመልከትዎ ኣብ መስርሕ እንዳሃለወ፡ ብኸቢድ ምኽንያት እንተዘይኮይኑ ካብታ ሃገር ክስጎጉ ኣይክእሉን።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።Your Website Title
Ero Straniero

Ero Straniero FacebookJumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

ኣብ ግዜ ሓደጋ ኮቪድ 19ን፡ ኣሰራርሓ ንዓለም ለኻዊ ሓተቲ ዑቕባን

ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ 19 ኣብ ዓዲ ጥልያንን ኣብ ዓለምን ሓደ ሓደጋ እዩ

ናይ ኩሉ ሰብ ጥዕና ንምሕላው ካብ ንነብረሉ ዘይምውጻእ ኣድልዪ እዩ። ምውጻእ ኣድላዪ ዝኾነሉ፦ ብኣድላዪ ስራሕ ምክንያት፣ ኣድላዪ ነገራት ምስዝህሉ፣ ብጥዕና ምኽንያት ወይ ናብ ትነብረሉ ንምምላስ ጥራሕ እዩ። ካብዞም ምኽንያታት ወጻኢ ዝወጸ መቕጻዕቲ ክቕጻዕ ተወሲኑ ኣሎ።

ናይዚ ቫይረስ ለበዳ ደው ንምባል ኣብ ሓደ ሓደ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ኣፍልጦ ኣሰራርሓ ተጽዕኖ ዘሕድሩ ኣሰራርሓታት

ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ።

1. ዑቕባ ክትሓትት ትደሊ ዲኻ?

ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ናይ ኴስቱራ ንሕዝቢ ዕጹው እዩ፡ ዓለም ለኻዊ ዑቕባ ትሓትት እንተኾንካ ግን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፡ ሕቶኻ ድማ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ሓጺር ግዜ ክምዝገብ እዩ።

2. ካብ ናይ ዞባ ኮምሽን ቃለ መሕትት ወይ ኢንተርቭው ክትገብር ትጽበ ኔርካ ወይ ትገብረሉ ዕለት ኣብዚ መዓልታት እዩ?

ነዚ ለበዳ ደው ንምባል፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ቤት ጽሕፈታት ናይ ኮምሽን ንሕዝቢ ዕጽዋት እየን ቃለ መሕትት እውን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። እዚ ሓደጋ ደው ኣብ ዝበለሉ፡ ከምቲ ኣመዘጋግባ ብምርኣይ፡ ኮምሽን ሓድሽ ቆጸራ ክህቡኻ እዮም።

ክትዝክሮ ዘለካ፡ ካብ ኮምሽን ይኩን ካብ ካልኦት ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈታት ዝመጸካ መጸዋዕታ በታ ናይ መወዳእታ ዝሃብካዮም ኣድራሻኻ እያ። ካብ ፕሮጀክት ወይ ካብ መዕቆቢ ወጻኢ እንተኾንካ ትነብር ኣብቲ ትነብረ ገዛ ኣብቲ ደወል ሽምካ ብስርዓት ከምዝተጸሓፈ ኣረጋግጽ።

3. ናይ ዑቕባ ዝገበርካዮ ቃለ መሕትት መልሲ ትጽበ ኣለኻ?

ኣብ ዝተኸኣ ግዜ መልስኻ ዝሓዘ መልእኽቲ ክትቅበል ኢኻ።

ኣብዚ ግዜ እዚ መልስካ እንተተቐቢልካ እሞ ናይ ሕቶካ ተቐባልነት እንተረኺብካ፡ እዚ ናይ ሓደጋ ግዜ ክሳብ ዝውዳእ ብምጽባይ ብድሕሪኡ ናብ ኴስቱራ ብምኻድ መንበሪ ፍቓድካ ክትረክብ ሕተት።

መልሲ እንድሕር ተቐቢልካ: እቲ መልሲ እንተዘይተሓጒስካሉ እሞ ይግባይ ክትብል እንተደሊኻ፡ ከምዚትፈልጦ በዚ ናይ ቫይረስ ሓደጋ ምኽንያት ይግባይ ምባል ጠጠው ኢሉ ኣሎ። እዚ ማለት ግን ይግባይ ንኽትብል ግዜ ተወሳኺ ኣለካ። ከምዝኾነ ግን ብ ኢ-መይል ወይ ብተሌፎን ምስ ጠበቓኻ ክትራኸብ ትኽእል። ኣብ ፕሮጀክት ወይ ኣብ መዕቆቢ እንተለኻ ድማ ምስቲ ናይ ፕሮጀክት ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ተራኸብ።

4. ሓድሽ ሓበሬታታት ትደሊ: ወይ ናብ ኮምሽን ትልእኮ ሰነዳት ኣለካ ዶ?

ኣብዚ ግዜ እዚ ቤት ጽሕፈታት ናይ ኮምሽን ንሕዝቢ ዕጽዋት እየን። ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን ናብ ዝምልከቶ ኮምሽን ኢ- መይል ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ታሕቲ ናይ መራኸቢ ኣድራሻታት ኣለካ።

Validità permessi di soggiorno

ናይ “ኩራታሊያ” ሕጊ ውሳነ ካብ ዝተወሰነሉ ንደሓር ኩሉ ናይ መንበሪ ፍቓዳት ክሳብ 30 ኦገስት ከምዝጸንዕ ነፍልጥ። 31 agosto 2020.

ናይ መንነት ወረቐት ፍቓድ ምንዋሕ

Aggiornamento 17/08/2020
La validità dei documenti di riconoscimento e di identità è stata prorogata al 31 dicembre 2020.

ብመንግስቲ ጥልያን ዝተወሃበ ኩሉ መንነት ይኹን መንበሪ ፍቓድ፡ ዝወደቐ ይኹን ክሳብ 18 ማርች 2020 ዝወድቕ፡ ዝወድቀሉ ዕለት ክሳብ 31 ኦጎስት 2020 ተናዊሑ ኣሎ። ንምጋሽ ብዝምልከት ግን በቲ ኣብቲ ዶኩመንት ተጻሒፉ ዘሎ ዕለት ጥራሕ እዩ ዘገልግል። (Art. 104 Dl Cura Italia)
መንነት ዝበሃሉ ሰነዳት ኣየኖት እዮም?
መንነት ወረቐት ወይ መንቀሳቐሲ
ከም መንቀሳቐሲ ወረቐት ዝኾኑ፤ ፓስፖርት፣ ናይ ማኪና መዘወሪ ፍቓድ፣ ናይ ባሕሪ መዘወሪ ፍቓድ፣ ብጸዓት ዘገልግል ሓይሊ ንዝገጥሙ ዝወሃብ ፍቓድ፣ ናይ ጥሮታ መውሃቢ ፍቓድ፣ ናይ መሳርያ ፍቓድ፣ እዚኦም ኩሎም ናይ መንነት ወረቐት ዓይነት ኮይኖም፡ ብናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ዝተወሃቡ ስእልን ማሕተምን ዘለዎም መንነታት፡ መንነትካ መለለዪ እዮም።

Questure uffici immigrazione – Permessi di soggiorno, rinviate convocazioni questura

መተሓሳሰቢ፦ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንምሕዳስ ዝነበሩ ቆጸሮታት ተናዊሖም ኣለዉ።
ብ2 ማርች ቁጽሪ 9 ዝተደንገገ ሕጊ ብምኽታል መንበሪ ፍቓድ ንምሕዳስ ካብ ፖሊስ ቆጸሮ ተውሂብዎም ዝነበሩ ንኹሎም እቲ ናይ ቆጸሮ መዓልቲ ተናዊሑ ኣሎ። ቅድሚ ና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ምካድኩም ኣብ “ፖርታለ ኢሚግራስዮነ” ዝብል መርበብ ብምእታው፡ በቲ ካብ ፖስታ ቤት ስፖርተሎ ኣሚኮ ዝተወሃበኩም ኮድ ብምእታው ሓድሽ ናይ ቆጸሮ መዓልትኹም ኣረጋግጹ። https://www.portaleimmigrazione.it/, autenticandosi con username e password ricevuti presso l’Ufficio Postale Sportello Amico di presentazione della richiesta, per verificare la data di convocazione.

AVVISO –  QUESTURE UFFICI IMMIGRAZIONE

INFO Sono temporaneamente chiusi al pubblico tutti gli sportelli degli Uffici Immigrazioni delle questure destinati al rinnovo e al rilascio dei permessi di soggiorno.
Sono aperti solo gli sportelli per la presentazione della domanda di protezione internazionale (richiesta asilo).

Fonte: Ministero dell’Interno

DOCUMENTI

ቪድዮ

ፖድካስት

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ