ስራሕ

ብኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ናይ ሓደጋ እዋን፡ ምዕጻው ወይ ደው ምባል ዘስዕቦ ጉድኣት ንምክልኻል፡ ናይ ዓዲ ጥልያን መንግስቲ ንሰራሕተኛታትን ናይ ንግዲ ትካላትን ዝሕግዝ ዘጽደቖም ተኸታታክልቲ ሕግታት ኣብ ተግባር የውዕሎም ኣሎ። ኣብዚ ገጽ በብግዜኡ ኣብ ልዕሊ ስራሕን፡ ስልጠናን፡ ድጎማ ንምርካብ ዝግበር ኣሰራርሓን ንዝጸደቑ ሕግታት ንዝዛመዱ ኩሎም ዘውጽኦም ዝርዝራት፡ እንዳሐደሰ የቕርብ።

መተሓሳሰቢ ናይዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል መዓልቲ ተናዊሑ

እዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል ሕቶታት ናይ ምቕራብ ገደብ ካሳብ 15 ጁላይ ዝነበረ ናብ ኦገስት 15- 2020 ተናዊሑ።።
ናይዚ ኣሰራርሓ ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ነዞም ዝስዕቡ ኣንብቡ። questo articolo.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Proroga Regolarizzazione
JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Proroga regolarizzazione

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Proroga Regolarizzazione

መሰል ኣብ መስመር - ኑሜሮ ቬርደ ንዝወጸ ናይ ስራሕ ውዕል መስተኻኸሊ (Regolarizzazione)

800 999 977

ኣርቺ፡ ነዚ ዝወጸ ናይ ስራሕ ውዕል መስተኻኸሊ ብዝምልከት፡ ብኑሜሮ ቬርደ ኣቢሉ ይምልስ፡፡

እዚ ናይ መሰል መስመር ነዚ ናይ ስራሕ ውዕል ብዝምልከት ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9:00 – 13:00 ድሕሪ ቐትሪ ካብ 14.30 – 18:30 ይምልስ፡፡ እዚ ናይ ነጻ መስመር ኣገልግሎት፡ ነዚ ሓድሽ ወጺኡ ዘሎ ናይ ስራሕ ውዕል ብዝምልከት ንዝቐርበሉ ሕቶታት ሓበሬታ ይህብ፡ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ነቶም ኣብ ሕርሻን ናይ ሰባት ክንክንን ክሰርሑ ንዝደልዩ ይምልከት።

ኣርቺ - ብናይ ዞባ ኮሚቴታቱ ኣብሉ ኣድላዪ መስፈርቲ ንዘማልኡ ኩሎም ናይ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት፡ ናይ ስራሕ ውዕሎም ክሰልጦም ይኽተልን ይዕዘብን፡፡ እዚ ናይ መሰል መስመር፡ ብናይ ጁማ ማፕ ኣገልግሎት መርበብ ብምጥቃም ንዝኾነ ሪፖርት ዝተገበረሎም ናይ ምጭብርባርን ኣድልዎን ኣሰራርሓ ይኸስስ።

ኣገልግሎቱ ካብ ናይ መስመር ስልክን ካብ ሞባይሉ ነጻ ክኸውን ከሎ፡ ብናይ ኣርቺ መርበብ ኣቢሉ ናይ ቋንቋ ኣስተርጎምቲ የቕርብ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] SOS DIRITTI 800 999 977

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] SOS DIRITTI 800 999 977

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] SOS DIRITTI 800 999 977

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] SOS DIRITTI 800 999 977

ስራሕ ደው ብምባል ምኽንያት ዝኽፈሉን ፍሉይ ፍቓድን

ኮቪድ - 19 ፡ ስራሕ ደው ብምባሎም ምኽንያት ንዝኽፈሎም መናውሕን ተወሳኺ ግዜ ምሃብን

ብኮቪድ 19 - ካብ 23 ፌብርዋሪ ክሳብ 31 ኦገስት 2020 ስራሕ ደው ብምባሎም ክኽፈሎም ንዝተወሰን ተወሳኺ 5 ሰሙናት ፉሉይ ናይ ዕረፍቲ ክወሃቦም እዩ። ካልእ 4 ሰሙናት እውን ካብ 1 ሰፕተምበር ክውሰኽ ይኽእል። ኣብ - ቱሪዝም፣ ንግዲ፣ ዓበይቲ ኣኼባታት ዝካየደሉ፣ መዘናግዒ ፓርክታት፣ ትያትራታትን ቺነማታትን ዝኣመሰሉ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ ነዘን 4 ሰሙናት ቅድሚ 1 ሰፕተምበር ክጅምሩ ይኽእሉ።።

ካብ 12 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ቆልዑ ዘለዎም ወለዲ፡ ካብቲ ቀዲሙ ዝተወሰነ 15 መዓልታት፡ ካብ 5 ማርች ክሳብ 31 ጁላይ እዚ ፍሉይ ናይ ዕረፍቲ መዓልታቶም ናብ 30 መዓልታት ይናዋሕ። ኣብ ናይ ግሊ ስራሕ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ነዚ ዕረፍቲ 50% ይክፈሎም። ንመውዓሊ ሕፃናት ሓገዝ እንተዘይሓቲቶምን እቲ ሓደ ወላዲ ስራሕ ዝፈትሐ እንተዘይኮይኑን፣ ሰራሕተኛ ዘይኮነ ወይ ናይ ኣታዊ ሓገዝ መሳርሕታት ተቀባሊ እንተዘይኮኑ ክሓትት ይኽእል።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Covid-19: cassa integrazione e congedo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Covid-19: cassa integrazione e congedo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Covid-19: cassa integrazione e congedo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Covid-19: cassa integrazione e congedo

ስራሕካ ሓላፍነት ወሲድካ ምስራሕ

ናይ ኮቪድ 19 ሓደጋ ክሳብ ዝውዳእ፡ ኣብ ሓደ ስድራ እንተውሓደ ሓደ ቆልዓ ትሕቲ 14 ዓመት ንዘለዎም፡ ኣብ ናይ ግሊ ሰክተር ዝሰርሑ፡ ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ተመሳሳሊ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም፡ ንኽሰርሕዎ መሰል ኣለዎም። ስራሕ ደው ኣቢሉ ሓገዝ ዝቕበል ኣብቲ ቤተሰብ ክህሉ የብሉን። ብተወሳኪ ካብቲ ስድራ ሓደ ዘይሰርሕ ወላዲ እንተሎ ነዚ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን። ነዚ ስራሕ ንምስላጥ ዝኽእሉ ናይ ኤለክትሮኒክ መሳርሕታት (ንምሳሌ ኮምፒተር) ካብቲ ዘስርሖ እንተዘይቀሪብሉ፡ እቲ ሰራሕተኛ ብዘለዎ መሳርሒ ክጥቀም ይኽእል።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Lavoro Agile

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Lavoro Agile

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Lavoro Agile

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Lavoro Agile

ንኤኮኖምያዊ ምንቅስቓሳት ድጎማ

.ናይ ሪፓርቲ ኢታልያ ዝወሰኖ ውሳነ፡ ብንግዲ፣ ብናይ ግሊ ስራሕ፣ ብሕርሻ ንዝመሓደሩ ወይ ክሳብ 31 ማርች ዘይተዓጸወ ናይ ንግዲ ፍቓድ ንዘለዎም፡ ዘይምለስ ናይ ገንዘብ ድጎማ ክረኽቡ ኣፍልጦ ሂቡ። 

እዚ ድጎማ ዝወሃቦም ብኣፕርል 2020 ዘመዝገብዎ ኣታዊ ካብቲ ብኣፕርል 2019 ዘመዝገብዎ ብኽልተ ሲሶ ክቕንስ ከሎ እዩ። ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መስፈርትታት ዋላ እንተዘይብሎም፡ ካብ 1 ጀንዋሪ 2019 ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ንዝጀመሩ እውን እዚ ድጎማ ይፍቀደሎም።

ብዝኾነ ይኹን ናይዚ ድጎማ መጠን ካብ 1000 ኤውሮ ንታሕቲ ከይከውን ተወሲኑ፦

 1. 20% - ኣብ ሞንጎ ኣፕርል 2020 - ኣፕሪል 2019 ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣታዊ ግብሪ ፍልልይ ካብ 400.000 ኤውሮ ዘይበልጽ እንተኾይኑ
 2. 15% - ኣብ ሞንጎ ኣፕርል 2020 - ኣፕሪል 2019 ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣታዊ ግብሪ ፍልልይ ካብ 400.000 ኤውሮ ዝበልጽ እንተኾይኑ
 3. 10% - ኣብ ሞንጎ ኣፕርል 2020 - ኣፕሪል 2019 ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣታዊ ግብሪ ፍልልይ ካብ 1 ሚልዮን ኤውሮ ዝበልጽ ኮይኑ ካብ 5 ሚልዮን ኤውሮ እንተዘይሓሊፉ

እዚ ዘይምለስ ድጎማ ንምርካብ ድሌት ዘለዎም ወገናት፡ ብኤለክትሮኒክ መንገዲ ናብ ናይ ኣታዊ ኤጀንሲ (ኣጀንስያ ዴለ ኤንትራተ) የመልክት። እዚ ንምምልካት ነቶም ንከምዚ ጉዳያት ዘፈጽሙ ውክልና ምሃብ ይከኣል።  

ኣብ ጁማማፕ ዝተጠቕሱ ናይ ፓትሮናቶ፣ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ንሕግን ምምሕዳርን ብዝምልከት ኣፍልጦ ዘለዎም ቤት ጽሕፈታት ክትከዱ ንመክር።። 

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Contributo per le attività economiche

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Contributo per le attività economiche

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Contributo per le attività economiche

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Contributo per le attività economiche

ንኽራይ ሓገዛት

ናይ ሪፓርቲ ኢታልያ ሕጊ ካብ ዝጸደቀሉ ንደሓር ንስነጥበብ፣ ንትካላት፣ ንሰብ ሞያ ብዝምልከት፡ ካብ 5 ሚልዮን ኤውሮ ዘይበልጽ ኣታዊ ንዘለዎም ዝጽበይዎ፦

- ንመንበሪ ዘይኮነ፡ ንኢንዱስትሪ፣ ንንግዲ፣ ንቱሪዝም፣ ንሕርሻ ወይ ንናይ ግሊ ሰብ ሞያ ምንቅስቓሳት ንዝኾኑ ናይ ትካላት ክራይ፡ ካብ ወርሓዊ ክፍሊቶም ናብ 60% ዝጽጋዕ ልቓሕ፡

- ብውሕድ ንመንበሪ ዘይኮነ ገዛ ሓዊሱ ግፍሕ ዝበለ ምንቅስቓሳት ዘካይዳ ትካላት፡ ናብ 30% ዝጽጋዕ ልቓሕ፡

- ዘመዝገበኦ ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ፡ እዚ ልቓሕ ንኹለን ሆቴላት ይምልከት፡

- ናይ 60% ልቓሕ ዝፍቀድ ንናይ ንግዲ ኣካላት ዘይኮኑ ከም ሳልሳይ ኣካልን ኣፍልጦ ዝተወሃቦም ናይ ሃይማኖት ተቛማትን እውን እዩ።

እዚ ልቓሕ ኣብ 2020 ንማርች፣ ንኣፕሪልን መይን ዝተከፈለ ክፍሊት ብምርኣይ የመዓራርይዎ። ንንግዲ ትካላት ዝተኻረዩ ሰባት እቲ ልቓሕ ዝወሃቦም፡ ካብ ዝሓለፈ ናይ ኣታዊኦም ዝነበረ መጠን ክነጻጸር ከሎ ብውሕድ ናብ 50% ናይ ምውራድ ወይ ምቕናስ እንተጋጢሙ እዩ።

ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ናይ ልቓሕ ኣጠቓቕማ፡ ናብ ናይ ባዕሉ ብቐጥታ፡ ናብ ካልኦት ናይ ኣለቃሕቲ ትካላት ወይ ናይ ገንዘብ ኣዋፈርቲ ትካላት ክተሓላለፍ ይኽእል። ቀጺሉ እቲ ልቓሕ ዝወሃበሉ ምምራጽ ይኸውን።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ።

ኣብ ጁማማፕ ተጠቒሶም ዘለዉ ሕግን ምምሕድዳርን ብዝምልከት ሓገዝ ዝህቡ ናይ ፓትሮናቶ፣ ናይ ነጋዶ ማሕበር፣ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ሕተቱ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [Bambara] Info Covid: agevolazioni per gli affitti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN] Info Covid: agevolazioni per gli affitti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Info Covid: agevolazioni per gli affitti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Info Covid: agevolazioni per gli affitti

ናይ ሕርሻ ስራሕ ንምብርትታዕ ዝተወሰዱ ስጉምትታት

ናይ ሕርሻ ስራሕ ንምብርታዕ “ሪፓርት ኢታልያ” ብዕንቀጽ 101 ዘወጽኦ ሕጊ ብምጽዳቕ ተኸቲሉ ኣብ ወፍሪ ሕርሻ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምፍጣር ካብ 30 መዓልታት ዘይበዝሕ ናይ ስራሕ ውዕል ኣዳልዩ ኣሎ። ንተወሳኺ 30 መዓልታት እውን ይሕደስ። እቶም ኣብ ናይ ዘሮ ሰዓት ኣብ ካሳ ኢንተግራዚኦነ ዘለዉ፣ ካብ ናስፒ ወይ ካብ ዲስኮል ወይ ካብ ሬዲቶ ዲ ቺታዲናንሳ ድጎማ ዝረኽቡ እውን ክሳተፉ ይኽእሉ። ውዕል ኣብ ዝተፈራረምሉ ግዜ እቲ ካስብ 2000 ኤውሮ ዝረኽብዎ ወሰን ዘለዎ ናይ 2020 ዝረኽብዎ ድጎማ ኣየቋርጸሎምን ወይ ኣይቅንሰሎምን።።.

 

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Misure Per Promozione Del Lavoro Agricolo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Misure Per Promozione Del Lavoro Agricolo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Misure Per Promozione Del Lavoro Agricolo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Misure Per Il Lavoro Agricolo

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ናይ ስራሕ ርክብ ሕጋዊ ምግባር


መተሓሳሰቢ ናይዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል መዓልቲ ተናዊሑ (Proroga Regolarizzazione)
እዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ውዕል ሕቶታት ናይ ምቕራብ ገደብ ካሳብ 15 ጁላይ ዝነበረ ናብ ኦገስት 15- 2020 ተናዊሑ።።

ካብ 1 ጁን 2020 ክሳብ 15 ጁላይ 2020 ዘሎ ግዜ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ስራሕ ርክባት ከይቅጽሉ ንምብርትታዕ፡ ናይ መንበሪ ፍቓድ (ፔርሜሶ ዲ ሶጆርኖ) ካብቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ብዘይተለመደ መልክዕ ምሕታት ይከኣል። ምሕታት ዝከኣለሉ ነዞም ዝስዕቡ ስራሓት እዩ፦

 • ሀ) ሕርሻ፣ መፍረ፣ ዓሳ ምግፋፍን ተመሳሰልቲ ስራሓትን
 • ለ) ግለሰባት ንምድጋፍ
 • ሐ) ናይ ስድራ ቤት ድሌት ንምምላእ፡ ናይ ገዛ ስራሕ

ከመልክቱ ዝኽእሉ፦

 1. ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ዓዲ ጥልያን ንዝርከቡ ናይ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ንሙቕጻር ምምልካት፡ ወይ ሕጋዊ ውዕል ዘይብሉ ናይ ስራሕ ርክብ ብምንባሩ ሕጋዊ ንምግባር ምምልካት። ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ስእሎምን ዓሸራኦምን ዝተወሰደሎም ወይ ቅድሚ 8 ማርች ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነበሩን ቀጽሉ ካብ ዓዲ ጥልያን ዘይወጹን ክኾኑ ኣለዎም።
 2. ደቂ ወጻኢ ዜጋታት ካብ 31 ኦክቶቨር 2019 ጀሚሩ ዝወደቐ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ወይ ዘይተሓደሰ ወይ ናብ ካሊእ ዓይነት ፍቓድ ዘይቀየሩ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ውሽጢ ን 6 ወርሒ ዘገልግል ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሓቱ ይኽእሉ። እቶም ዘመልክቱ ክሳብ 8 ማርች ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነበሩን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ናይ ስራሕ ዓይነታት ዝሰርሑ ክኾኑ ኣለዎም።

በዚ ዝረኽብዎ ናይ 6 ወርሒ መንበሪ ፍቓድ፡ ስራሕ ረኺቦም ውዕል ምስተፈራረሙ፡ እቲ መንበሪ ፍቓድ ናብ ናይ ስራሕ መንበሪ ፍቓድ ይቕየረሎም።

ከመልክቱ ከለዉ በቲ ብውሽጢ ሓገር ጉዳይ ሚኒስቴር ዝጠቐሶ ብምኽታል ክቐርብ ኣለዎ። ዝቐርበሉ ናብ፦

 1. 1) ስፖርቴሎ ኡኒኮ
 2. 2) ኴስቱራ ወይ ናብ ፖሊስ ኢሚግረሽን ጽሕፈት ቤት፡ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ 

ነዚ ናይ ስራሕ ውዕላት ንምምዕርራይ ንሕድሕድ ሰራሕተኛ ናይ 500 ኤውሮ ክፍሊት እቲ ቆጻሪ ድርጅት ይኸፍል። እቲ ሕቶ ብወዲ ወጻኢ እንተቐሪቡ ግን እቲ ክፍሊት ናይ 160 ኤውሮ እዩ።

ኣመልከትቲ ተቐባልነት ዘይረኽበሉ ምኽንያት፦

ኣብ ዝሓለፍ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ብምሕጋዝ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ወሃቢ ስራሕ፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ደቂ ሰባት ነጻነት ብምዕቃብ ናብ ኣመንዝራነት ዘእተው፣ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ ዘስርሑ፣ ኣብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ጉዳያት ኢድ ዘለዎምን ጉልበት ሰብ ብምብዝባዝ ገበነኛታት ንዝኾኑ ወሃብቲ ስራሕ።

ወሃቢ ስራሕ ኣብ ስፖርተሎ ኡኒኮ ናይ ስራሕ ውዕል እንተዘይፈሪሙ ወይ ነቲ ዘስርሖ ወዲ ወጻኢ ውዕል እንተዘይገርሉ።

ካብ ዓዲ ጥልያን ክወጹ ዝተወሰነሎም ወይ ናብ ናይ ጥልያን ግዝኣት ከይኣትዉ ዝተኸልከሉ፣ ገበን ፈጺሞም ንዝተቐጽዑ፣ ዕጸ ፋርስ ዘዘዋውሩ፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ደቂ ሰባት ዘዘዋውሩ ተመሳሳሊ ገበናት ዝፈጸሙ፣ ናይ ደቂ ሰባት ነጻነት ብምግዳብ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣመንዝራነት ዘእትዉን ካብ ዕድመ ንታሕቲ ንዝኾኑ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኮነ ዘስርሑን ደቂ ወጻኢ ዘጋታት ዋላ እውን ፍርዶም እንተዘይተወደአ ተቐባልነት፡የብሎምን።

ንዝኮነ ዓይነት ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ከም ስግኣት ዝቑጸሩ ዜጋታት ተቐባልነት የብሎምን።

እዚ ውሳነ ካብዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ መንጎ ወሃቢ ስራሕን ሰራሕተኛን ዘሎ ናይ ገበንን ናይ ምምሕድዳርን ከይዲ ይእገዱ እዮም። ንሳቶም፦

 1. 1) ናይ ሰራሕተኛ ናይ ስራሕ ውዕል እንተቕሪቦም
 2. 2) ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ኣትዮም መንበሪ ፍቓድ ንዘይብሎም

ኣመልከትቲ እቲ ዘመልከትዎ ኣብ መስርሕ እንዳሃለወ፡ ብኸቢድ ምኽንያት እንተዘይኮይኑ ካብታ ሃገር ክስጎጉ ኣይክእሉን።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።Your Website Title
Ero Straniero

Ero Straniero FacebookJumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Regolarizzazione ed emersione rapporti di lavoro

ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣሎ?

ብኮቪድ-19 ድንገተኛ ሓደጋ ምኽንያት ሕርሻ ብዝምልከት ግዝያዊ ሰራሕተኛታት ይሰኣኑ ከምዘለዉ የመልክት። ዞባታት፣ ምምሕዳራትን ዝምልከተን ማሕበራትን፡ ናይ ሕርሻ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ዘበረታትዕ መርበብ ከፊተን ይሰርሓ ኣለዋ። .

ንኸተመልክቱ ኣብዘን ዝስዕባ መርበባት ተኸታተሉ፦

ዘክሩ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ጸገም እንተለኩም፣ ናይ ስራሕ ሰዓታት ምስቲ ውዕል ዘይሰማማዕ እንተኾይኑ ወይ ናይ ሰራሕተኛታት ድሕነት ዘየማልእ እንተኾይኑ፡ ናብ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ወይ ናብ ኑመሮ ቬርደ ቁ. 800905570 ወይ ብላይካ ሞባይል 351 1376335 ጠቁም።

ምንጪ “Lavoro agricolo, le iniziative per incrociare meglio domanda e offerta”, www.integrazionemigranti.gov.it

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Lavoro in agricoltura: quali opportunità?

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Lavoro in agricoltura: quali opportunità?

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Lavoro in agricoltura: quali opportunità?

Info CuraItalia

seleziona lingua 2
Seleziona lingua:

ድጎማ 600 ኤውሮ፤ ንዑቑባት፣ ንሓተትቲ ዑቕባን ካልእ መንበሪ ፍቃድ ንዘለዎምን የፍቅድ

ካብ 1 ኣፕሪል 2020 ጀሚሩ ኣብ ናይ (https://www.inps.it/) ብምእታው ናይ ማርች ወርሒ ናይ 600 ኤውሮ ድጎማ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ፡፡ ኽሓትት ዝኽእል መን እዩ?

 • ክሳብ 23 ፌብርዋሪ ብናይ ግሎም ንግዲ ፍቓድ (ፓርቲታ ኢቫ) ዝሰርሑ ናይ ግሊ ሰብ ሞያ

 • ክሳብ 23 ፌብራዮ ከም ሰራሕተኛ ብቐጻልነት ዝሰርሑ (Collaboratori coordinati e continuativi - Co.co.co.)

 • ናይ ኢድ ሰብ ሞያ፣ ነጋዶ፣ ሓረስቶትን ኣከፋፈልትን

 • ግዝያዊ ሰራሕተኛታት ናይ ቱሪዝምን ተርማልን፡ ስርሖም ካብ 1 ጀንዋሪ 2019 ከምኡ ድማ 17 ማርች 2020 ዘቋረጹ (ዋላ ብድልየቶም ከይኮነ)

 • ኣርቲስትታት / ከየንቲ፡ ኣብ 2019 እንተወሓደ ናይ 30 መዓልታት ግብሪ ዝኸፈሉን ናይ ዝሓዝናዮ ዓመት ኣታዊኦም ካብ 50.000 ኤውሮ ዘይበልጽን

 • ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑ፡ ብግዝያዊነት ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑን ኣብቲ ዝርዝር መደብ ናይዚ ዓይነት ስራሕ እቱው ዝኾነ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን፡ እንተወሓደ ኣብ 2019 ካብ 50 መዓልታት ንላዕሊ ዝሰርሑ

ሕጂ ደሞዝ ዝወስዱ ዘለዉ፡ ነዚ ድጎማ ክሓቱ ኣይክእሉን ፦ Pensione ጥሮታ/ reddito di cittadinanza ናይ ዘግነት ኣታዊ /Ape sociale ናይ ኣፐ ማሕበራዊ ክፍሊት/Assegno ordinario di invalidità ናይ ስንክልና ጥሮታ ወይ ኣበል

ነዚ ንምግባር እንታይ የድልየካ?

 • INPS - ክኸፍለካ ዝኽእለሉ ናይ ባንክ ሕሳብ ቁጽሪ

ኣብ ናይ INPS ናይ መስመር ኣገልግሎት ምእታው https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

ናይ ህፃናት መውዓሊ ድጎማ፡ ንዑቑባትን ንሓተትቲ ዑቕባን እውን ይወሃብ

ኣብ ናይ INPS መርበብ (www.inps.it) ፣ ብኻልእ ኣማራጺ ድማ ብኮንጀዶ ፋሚሊያረ፦ ኣብ ናይ ጥልያን ናይ ክንክን ሕጊ ብዝምልከት ዝተወሃቡ ናይ ሕፃናት ክንክን ኣገልግሎታት ንምኽፋል ድጎማ ምሕታት ይከኣል።.. . .

እዚ ድጎማ ነዞም ዝቕጽሉ ሰራሕተኛታት ይምልከት

 • ኣብ ናይ ግሊ ዘርፊ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት
 • ንዝተፈለየ ምምሕድዳር ዝተመዝገቡ (ጀስትዮነ ሴፓራታ)
 • ኣብ INPS ብግሎም ዝተመዝገቡ
 • ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሑ ምዝጉባት ሰብ ሞያታት

እዚ ድጎማ፡ ንሕፃናት መውዓሊ ኣገልግሎት ዘውጽዎ፡ ዕድመኦም ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ሕፃናት ንዘለውዎም ስድራትታ ዝወሃብ ዝለዓለ ብጽሒት 600 ኤውሮ እዩ። እዚ ናይ ዕድመ ገደብ ኣብ ትምሕርቲ ንዝተመዝገቡ ሕፃናት ኣብ ናይ ሕፃናት መውዓሊ ዝውዕሉ ናይ ኣካል ጉዱኣት ዝኾኑ ሕጻናት ኣይምልከትን። እዚ ድጎማ ናብቶ ስድራ ናይ ባንኪ ሕሳብ ቁጽሮም ቢንፕስ ዝኽፈል እዩ። . .

መግለጺ ንምርካብን ነዚ ድጎማ ንምሕታትን ኣብ ናይ INPS ናይ መስመር ኣገልግሎት መውሃቢ መስመር ክትከፍት ኣለካ (https://www.inps.it/)

ንመጠንቀቕታ፤ እዚ ተመልክቶ በቲ ዝቐለለ ፒን እንተተላኢኹ፡ ኣብ ና ስድራ ናይ ባንኪ ሕሳብ ንምምዝጋብን እቲ ድጎማ ቤለክትሮኒክ መንገዲ ንኽትረኽቦን ካልኣይ ፒን ክትረክብ ኣለካ።

ፍሉይ ፍቓድ ንኮቪድ 19፡ ንዑቑባትን ንሓተትቲ ዑቕባን እውን ይፍቀድ

ኣብ ናይ INPS ናይ መርበብ መስመር ኣገልግሎት ( https://www.inps.it/ ) ምእታው ካብ ፭ ማርች ጀሚሩ ክሳብ ዝጅመር ኩሎም ሰራሕተኛታት ን ፩፭ መዓልታት ነዚ ፍሉይ ፍቓድ ክሓቱ ይኽእሉ።https://www.inps.it/

ዓይነታት፦

ዕድመኦም ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑ ንዘለውዎም ወለዲ ናይ 50% ክፍሊት

ዕድመኦም ካብ 12 ክሳብ 16 ዝኾኑ ቆልዑ ዘለዎም ወለዲ በዘይ ክፍሊት

ከቢድ ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ንዘለውዎም ወለዲ ናይ 50% ክፍሊት (በዘይ ናይ ዑድመ ገደብ)

ነዚ ንምግባር እንታይ የድልየካ?

COME ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE PER RICHIEDERE:
BONUS 600 EURO / CONGEDO STRAORDINARIO COVID / BONUS BABYSITTING

ኣብ ናይ ኢንፕስ (INPS) ናይ መስመር ኣገልግሎት ነዞም ዝስዕቡ ኮዳት ምሕታት ይከኣል፦
1. ብ INPS ዝተወሃበ ፒን;
2. ናይ SPID ካልኣይ ደረጃ ወይ ካብኡ ንላዕሊ;
3. ናይ ኤሌክትሮኒክ መንነት ካርድ (CIE);
4. ናይ ብሔራዊ አገልግሎት ካርድ (CNS).
ፒን ንምርካብ በዞም ዝስዕቡ መስመራት ምሕታት ይከኣል
- ብ www.inps.it መርበብ , “Richiesta PIN” ብዝብል ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ብምኽፋት;
- ብ ኑሜሮ ቨርደ 803 164 (ካብ ናይ ገዛ ስልኪ ብነጻ) ወይ (ብተንቀሳቐሲ ስልኪ፡ ነጻ ዘይኮነ) 06164164 ደውል
.

ናይ ሪፓርቲ ኢታልያ መዓቀንታት

ናይ ጥልያን መንግስቲ ነዚ ኣዋጅ ኣጽዲቑ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ፓርላማ ዝዘራረበሉ ኮይኑ፡ ሪፓርቲ ኢታልያ ብብዙሕ መዓቀንታት፡ ሕዝቢ ንምሕጋዝ ውጽኢታዊ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ሓበሬታታት ኣንብቡ፦

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ