ንትሕቲ ዕድመ

ብኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ናይ ሓደጋ እዋን፡ ምዕጻው ወይ ደው ምባል ዘስዕቦ ጉድኣት ንምክልኻል፡ ናይ ዓዲ ጥልያን መንግስቲ፡ ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ቆልዑ ብዝምልከት ንዝጸደቑ ሕግታት ዝዛመዱ ኩሎም ዝርዝራት በዘይምቁራጽ እንዳሐደሰ ኣብዚ ግጽዚ የቕርብ።

ብዝተረጋገጸ መንገዲ ናብ ትምህርትና ክንምለስ ኢና

ኣብ መወዳእታ ናይ ትምህርትና ቦርሳ ነዳልወሉ ግዜ በጺሑ ኣሎ። ሎሚ ዓመት መጻሕፍትን ጥራውዝትን ሓዊስካ ካልኦት ሓደሽቲ ልምድታት እውን ከነተኣታቱ ኢና።

ካብቲ በዓል መዚ ዝወሃቡ ናይ ቅስቀሳ መልእኽትታት፡ ንስድራቤት፣ ንደቀንስትዩ ተመሃሮን ንተመሃሮ ብሙሉኦምን፡ ትምህርቲ እንደገና ንምጅማርን ሓደሽቲ ዝተአታተው ልምድታት ክኽበሩን ንምትብባዕ ይሕግዝ።

(Fonte: Ministero della Salute)


ኣብ ነብስኻ ዘሎ ናይ ሙቀት መጠን ተለካዕ
ቅድሚ ምውጻእካ ኩሉ ግዜ ግበሮ። ካብ 37.5% ንላዕሊ እንተለካ ወይ ብኮቪድ - 19 ዝፍለጡ ምልክታት እንተርኢኻ ካብ ገዛኻ ከይወጻእካ ንዶክተርካ ኣዘራርብ።

ኣእዳውካ ብዙሕ ግዜ ተሓጸብ
ኣብቲ ቤት ትምህርትካ ዝርከቡ ናይ ጽርየት መሐለዊ ዝቀርቡ ተጠቐም።

ምልክታት ተኸተል
መእተውን መውጽእን ዝተፈላለዩ አዮም። አቲ ቤት ትምህርቲ ዘዳለዎ መምርሒ ተኸተል።

ኢሙኒ (IMMUNI)ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣውርድ
ዕድመኻ ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይኑ ሕጂ ኣውርዶ። እዚ ኣፕሊኬሽን ወይ መፈጸሚ ብኮቪድ - 19 ንዝፍለጡ ምልክታት ንኽትፈሊ የኽእለካ።.

ምርሕሓቕ ሓሉ
ካብ ዝኾነ ምትእኽኻብ ተቖጠብ። ኩሉ ግዜ ካባኻን ካብ ካልኦትን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ምህላዉ ሓሉ።

ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ተጠቐም
ኣብ ትንቀሳቐሰሉን ኣብ እኩብ ዘለዎ ቦታን ኩሉ ግዜ ተጠቐመሉ። ኮፍ ትብለሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ወንበር ወይ ደስክ ምስ ካልኦት ናይ ሓደ ሜትር ምርሕሓቕ እንተሎ እቲ ማስክ ከተውጽኦ ትኽእል። ካብ 6 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ኣይምልከትን።.

ናይ መእተዊ ሓበሬታ ርኸብ
ንሓደ ተመሃራይ ሓደ ሓጋዚ ጥራሕ ት አወሲኑ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ብምእታው እቲ ናይ መእተዊ ደምብታት ክትርኢ ትኽእል።

ንነብስና ብምሕላው ንኻልኦት እውን ንሓሉ

https://youtu.be/A0YtBBE-Ud4
JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Rientriamo a scuola in sicurezza

Informazioni utili sul prosieguo amministrativo per i minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto o compiranno 18 anni nei prossimi mesi.

ሰላም ንኹሉኹም፡ 

ከምትፈልጥዎ በዚ ሓደገኛ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምስፍሕፋሕ፡ መዓልታዊ መነባብሮ ብዙሕ ነገራት ተቐያዪሩ ኣሎ። ብሕልፊ ንገሌኹም፡ ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ፣ ናይ ስራሕ ልምምድ ወይ ድማ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝሕደሰሉን ዝሰሓበሉን ኣሰራርሓታት፡ ለውጥታትን ምድንጓያትን ይረአ።  

ብዛዕባ ኩነታትካ ትደልዮ መብርሂ ወይ ሓበሬታ እንተሎ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሓገዝ ሕተት፦ 

 • ነቲ ሓላፍነት ዝወሰደልካ ሰብ ወይ ቱቶር
 • ኣብ ትነብረሉ መዕቆቢ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት
 • ኣብ መዕቆቢ ዘይትነብር እንተኾንካ ድማ ናብ ትደልዮ ዝሕግዝ ማሕበር ብምኻድ (ንምሳሌ ኣርቺ)

ብዛዕባ ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ሓደ ሓደ ጠቓሚ መብርህታት ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል: 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት እንታይ እዩ? 

ብናይ ዓዲ ጥልያን ሕጊ መሰረት፡ በይኖም ንዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ኮይኖም ናይ ትሕቲ ዕድመ መንበሪ ፍቓድ ዝተወሃቦም እሞ 18 ክመልኡ ዝተቓረቡ መንእሰያት፡ ኣብቲ ዘለውዎ መዕቆቢ ንምቕጻልን ምስቲ ናይ ጥልያን ሕብረተሰብ ዝጀመርዎ ምልምማድ ኽቕጽሉን፡ ናይ መዕቆቢ ግዜኦም ንምንዋሕ ዕድል ዝህብ እዩ። 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ዝምልከቶ ንመን እዩ? 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ዝምልከት ነቶም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑን፡ 18 ክመልኡ ዝቐረቡን፡ ናይ ትሕቲ ዕድመ መንበሪ ዝተዋህቦም ደቂ ወጻኢ ዜጋታት እዩ። 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል መን እዩ?  

 • እቲ ሓላፍነት ዝወሰደልካ ወይ ናትካ ቱቶር

ወይ 

 • ናይቲ ማዛጋጃ ቤት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምስቶም ትነብረሎም ዘለኻ ሰራሕተኛታት ብምትሕብባር

  NBነዚ ሕቶ በቲ ቱቶር ወይ በቲ ናይ ማዛጋጃ ቤት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቢልካ ከተመልክት ሽግር እንተጋጢሙካ፡ ናብ ትደልዮ ዝሕግዝ ማሕበር ብምኻድ (ንምሳሌ ኣርቺ) ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ሕቶኻ ከመልክተልካ ይኽእል። 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ከመይ ጌርካ ተመልክት? 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ከተመልክት ዝከኣል ነቲ ንትሕቲ ዕድመ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ብምምልካት እዩ። (ከትመልክት ዘድሊ ሰነድ ኣብ ኢንተርኔት ትረኽቦ)  

ነቲ ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት እቶም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ዘለኻዮ መዕቆቢ ንኽትቅጽልን ምስቲ ሕብረተሰብ ዝጀመርካዮ ምትእትታው ንምቕጻል፡ ክሳብ 21 ዓመት ትመልእ ክናውሓልካ የመልክቱ። 

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ሕቶ ኣበይ ክቐርብ ኣለዎ? 

 • ናብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕጊ 

ወይ 

 • ነቲ ቤት ፍርዲ

ናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ሕቶ መዓስ ክቐርብ ኣለዎ? 

18 ዓመት ቅድሚ ምምላእካ 

እንታይ ዓይነት መልሲ ክወሃበኒ ይኽእል? 

እቲ ቤት ፍርዲ ናትካ ናይ ታሪክ ሰነድ ምሰ መርመረ፡ ነቲ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፡ ሓደራ ናይ ምሃብ ውሳነ ከመሓላልፍ ይኽእል። ስለዚ ኣብቲ መዕቆቢ ክሳብ 21 ትመልእ ክትጸሕ ትኽእል።. 

ኣሉታዊ መልሲ እንተተዋሂበኸ? 

እዚ ከጋጥመካ ከሎ ናብቲ ዘለኻዮ መዕቆቢ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ወይ ናብ ናትካ ቱቶር ብምኻድ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከረድኡኻ ክትጥይቖም ይምከር። 

ምስዚ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ንናይ ምምሕዳር ቀጻልነት ምምልካት ይከኣል ዶ? 

እወ፡ ሙሉእ ሓበሬታ ንምርካብ ንቱቶርካ ወይ ኣብቲ ትነብረሉ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኩሉ ሓበሬታ ክህቡኻ ክትሓትት ይምከር። 

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Prosieguo Amministrativo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Prosieguo Amministrativo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Prosieguo Amministrativo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Prosieguo Amministrativo

ናብ ቤተሰብካ ክትሕወስ ትጽበ ትሕቲ ዕድመ ትርከብ መንእሰይ ዲኻ?

ሰላም!

“ደብሊን III” ብዘዳለዎ ናይ ኣሰራርሓ ደንቢ ናብ ቤተሰብካ ክትጽምበር ትጽበ እንተለኻ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ብጥንቃቐ ኣንብቦም።

 • ከምትፈልጦ እዚ ናይ ኮቪድ - 19 ናይ ጥዕና ድንገተኛ ሓደጋ ንኹለን ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ሃገራት ይምልከተን። ናይ ኩሎም መንግስታት ቀንዲ ዕላማ ናይ ደቂ ሰባት ጥዕና ምሕላው እዩ። ኣብዚ እዋን ነዚ ንምትግባር፡ ኣብ ውሽጢ ዓድን ናብ ወጻኢን ዝግበሩ መገሻታት ብምቕናስ ጥራሕ እዩ፡፡
 • ኣብዚ እዋን ኣብቲ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ከይዲ ኣብ መጀመርታ እንተለኻ፡ ንስኻን እቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከብ ቤተሰብካን ኣድለይቲ ሰነዳት ንምእካብ ነዚ ግዜ ተጠቐሙሉ። እንተተኻኢሉ፡ ስእል ፣ ናይ ልደት ናይ ምስክር ወረቐት ፣ ናይ መንነት ወረቐት ወይ ዝምድናኹም ዝገልጽ ዝኮነ መረጋገጺ እንተሎ ቤተሰብካ ክልእከልካ ኣዘራርቦ።
 • ኣብዚ ናይ ድንገተኛ ሓደጋ ግዜ ዝውሰዱ ስጉምትታት ዋላኳ ነቲ ናይ ጥርናፈ ኣሰራርሓ እንተደናጎይዎ፡ ናይ ምኻድካ ጉዳይ ግን ኣይእገድን። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ግዝያዊ እዩ፡ ንኹሉ ግዜ ዝጸንሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣይትጨነቕ ትዕግስቲ ጥራሕ ይሃልኻ።
 • ናብ ቤተሰብ መሊስካ ናብ ምጥርናፍ ፕሮግራም ኣመልኪትካ እሞ 18 ዓመትካ ክመልእ እንተቐሪቡ ወይ ምስ ኣመልከትካ ብድሕሪኡ እንተመሊእካ ኣይትጨነቕ። ዋላኳ 18 ዓመትካ እንተሓለፈ እቲ ዘመልከትካዮ ናይ ኣሰራርሓ ከይዲ ግን ቀጻሊ እዩ።
 • ዕድመኻ 18 ዓመት ክበጽሕ እንተቐሪቡን ምስ ኣብ ኣውሮጳ ሕብረት ዘሎ ቤተሰብካ ክትጥርነፍ እንተደሊኻን፡ ግን ከኣ ኣብቲ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ገና እንተዘይኣመልኪትካ፡ ብቕልጥፍ ነቲ ሓላፍነት ዝወሰደልካ ፣ ንኦፐሬተር ፣ ንናይ ሕጊ ኣማኻሪ ፣ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ኣዘራርብ። እንታይ ከምዝግበር ስለዝፈልጡ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።
 • ነዚ ብዝምልከት ትጠራጠሮ ነገር እንተሎ ፦እቲ ሓላፍነት ዝወሰደልካ ፣ እቶም ኦፐሬተራት ፣ እቶም ኣማኸርቲ ሕጊ፡ ንዓኻን ንቤተሰብካን ንምሕጋዝ ኣብዚ ኣለዉ ጠቓሚ ሓበሬታታት ከኣ ክህቡኻ ይኽእሉ።

ዘክር፡ ናይ ደብሊን ሕጊ: ናብ ቤተሰብካ ንክትጥርነፍ ውሕስነቱ ዝተሓለወን ሕጋዊ መንገድን ስለዝኾነ ተረጋጋእ።

ዘክር፡ ናይ ደብሊን ሕጊ: ናብ ቤተሰብካ ንክትጥርነፍ ውሕስነቱ ዝተሓለወን ሕጋዊ መንገድን ስለዝኾነ ተረጋጋእ። ንጥርናፈ ዝምልከት ሕቶ እንተለካ ናይ EFRIS ፕሮጀክት መልሲ ክህበካ ይኽእል። ደውለልና ጸሓፈልና ወይ ንዝሕግዘካ ኦፐሬተር ብ ኢ-መይል ኣድራሻና ክረኽበና ሕተቶ። ኢ- መይል ኣድራሻችና፦ progettoefris@cidas.coop ወይ ብስልኪ ቁጽርና +39 3404277780; +39 3428735259 ደውል።

ንዝበለጸ ሓበሬታ ናይ ጁማ ማፕ መርበብ https://coronavirus.jumamap.com/it_it/ ተመልከት፡ ወይ ናብ ኑሜሮ ቬርደ ኦፐሬተራት ብ 800905570/3511376355 ደውል ወይ ኢ-መይል ናብ numeroverderifugiati@arci.it ጸሓፈልና።

(Thanks to CIDAS)

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Sei un minore in attesa di ricongiungimento?

Ricongiungimento familiare

ብናይ ደብሊን III ደንቢ መሰረት ንበይኖም ንዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናይ ቤተሰብ ምጥርናፍ ኣሰራርሓ፡ ኣብ ግዜ ሽግር ጥዕና ኮቪድ -19

ብዓንቀጽ 8 ናይ ደብሊን III ደንቢ መሰረት፡ ንንበይኖም ተሰዲዶም ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት፡ ኣብ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ዝግበር ጽቡቕ ናይ ስራሕ ልምድታት፡ ኣብ ግዜ ሽግር ጥዕና ኮቪድ-19

እዚ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ምንታይ ናይ ምስላጥ ደረጃ ይርከብ?

 1. እዚ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ኣብ ካሊእ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ምስ ዝርከብ ቤተሰቡ ናይ ምጥርናፍ ድልየት ኣርእዩ ኔሩ፡ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ገና ዓሸራ ኣይገበረን፧

ብሃገር ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ብቁጽሪ 0020359 ናይ 9 ማርስ 2020 ብዘጽደቖ መሰረት፡ ናይ ኢሚግረሽን ቤት ጽሕፈት ስርሑ እንዳቐጸለ ይርከብ። ንኹሉ ከይኮነ ሞደል ቺ-3 መሊእካ ንምቕራብን ናይ ደብሊን ኣሰራርሓን ይቕጽል ኣሎ። ከምዚ ኮይኑ ግን እቲ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ቀረባ ግዜ ልዕሊ ዕድመ ዝበጽሕ እንተኮይኑ እምበር፡ ናይ ዑቕባ ሕቶን ዓሸራን ንምግባር፡ እቲ ናይ ኢሚግረሽን ናይ ኣሰራርሓ ኩነታት ክጽበ ኣለዎ። እንዳተጸበየ ድማ ኣድለይቲ ሰነዳት እንዳዳለወ ክጽበ ይምከር። ክቕርቦ ዘለዎ (ናቱን ናይ ቤተሰቡን ናይ ዝምድና ዝሕብር ሰነድ፣ ናቱን ናይ ቤተሰቡን ድልየትን ስምምዕን፣ ብዛዕብኡን ብዛዕባ ቤተሰቡን ንዝገብሮ ቃለ መሕትት ምድላው፣ ናይ ቤተሰቡ መንነት ወረቐት)

 1. እዚ ትሕቲ ዕድመ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣመልኪቱ ዓሸራ ምስተወሰደሉ፡ ናይ ቺ-3 ሰነድ ግን በቲ ዘሎ ናይ ኢሚግረሽን ኣሰራርሓ ምቕናስ ክመልእ ኣይከኣለን፧:

ካብ ኣሸራ ዝትወሰደሉ ዕለት ጀሚሩ ንሰለስተ ወርሒ ግዜ ኣለዎ። ብናይ ደብሊን ሕጊ መሰረት ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ውሽጢ ኣብ ናይ ቤተሰብ መሊስካ ምጥርናፍ ኣሰራርሓ ከመልክት ይኽእል። ዝወድቀሉ ግዜ ኣይተቐየረን። ንምሳሌ ዝወድቀሉ ግዜ ኣብ ኣፕሪልን ኣብ ፍርቂ መይን እንተኾይኑ፡ ናይ ሕቶኡ ሰነድ ብመስመር ወይ ብቴሌማቲክ ክልእኮ ይምከር። ከምዚ ኮይኑ ከሎ እውን ንደብሊን ብዝምልከት፡ ኢሚግረሽን ስርሑ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ናይ ቺ-3 ሰነድ ከማልእ ኣድላዪ እዩ።

 1. ናይ ቤተሰብ መሊስካ ጥርናፈ ፕሮግራም ቅኑዕ ውጺት ረኺቡ እንከሎ፡ ብናይ ኢሚግረሽን ስራሕ ደው ምባል ምኽንያት ናይ መልሱ ውጺት ኣይተወሃበን፧:

ዝምልከቶ ናይ ኢሚግረሽን ቤት ጽሕፈት ነቲ ውጺት ብፔክ ወይ ነቶም ካልኦት ብዝሰማምዖም ክለኣኽ ይምረጽ። ውጺት ምስተለኣኸ መኸዲ ሰነድ (ኑላ ኦስታ) ንምድላው ምስራሕ፡ ብድሕሪኡ እቲ ሰነድ ናብቲ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ክለኣኽ ምግባር።

 1. ናብ ቤተሰብ መሊስካ ምጥርናፍ ፕሮግራም ሰሊጡ ተወዲኡ ግን ብምኽንያት ድንገተኛ ሕማም ኮቪድ 19 ዝግበር ዕቀባታት ምካድ ኣይተኸኣለን፧

ኣብዚ ግዜ ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ካልእ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ምትሕልላፍ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። ደብሊን III ብዓንቀጽ 29 ብዘቐመጦ ሕጊ መሰረት፡ ናይ ምጥርናፍ ፍቓድ ካብ ዝተወሃቦ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናብታ ዝፈቐደትሉ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ሃገር ክኣቱ ኣለዎ። መውደቒኡ እንተቐሪቡ ሓገዝ ንምርካብ ብቕልጡፍ ናብ ደብሊን ቤት ጽሕፈት ከመልክት ኣለዎ።

N.B. ብደብሊን III ደንቢ መሰረት፡ መሊስካ ናይ ምጥርናፍ ፕሮግራም መልሲ ቅድሚ ምርካቡ ዋላ 18 ዕድሚኡ እንተመለአ፡ ነቲ ዝተጀመረ መስርሕ ኣየተዓናቕፍን። ናይቲ ኣሰራርሓ ውጽኢት በቲ ትሕቲ ዕድመ ኸሎ ዘመልከቶ እዩ ዝኸይድ።

እዚ ተዋሂቡ ዘሎ መግለጺ ምሉእ ብሙሉእ ኣዕጋቢ ዋላ እንተዘይኮነ፡ እቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናይ ጥርናፈ መስርሕ ነናቱ ዝተፈላለየ ውጺት ስለዘለዎ ብግቡእ ምምርማር የድሊ።.

ብፍላይ ኣብ ቁጽሪ ሓደን ቁጽሪ ክልተን ከምዝተገለጸ ዓይነት ኩነታት ትርከብ ኢንተኾንካ፡ ዝኾነ ዕንቅፋት ክኾነካ ዝኽእል ጉዳይ ክትሕብር ጠቓሚ እዩ: እቶም ናይ EFRIS ኣባላት ነቲ ጉዳይ ናብ ደብሊን የተሓላልፍዎ፡ በዚ ድማ ነቲ ናይ ኢሚግረሽን ቺ-3 ምዝገባን እቲ ጉዳይ ዝወድቀሉን ይከታተሉ። ኣባልት ናይ EFRIS ፕሮጀክት ነቶም በይኖም ዝተሰዱ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣብ ናይ ጥርናፈ መስርሕ ሓገዝ ይገብሩሎም። ንዝኮነ ትጠራጠሮ ወይ ግልጺ ዘይኮነልካ እንተሎ ርኸበና!

ኢ-መይል progettoefris@cidas.coop;

ተሌፎን - +39 3404277780; +39 3428735259 ብጠቕላላ ኮቪድ-19 ኣብ ዑቑባትንሓተትቲ ዑቕባን ዘለዎ ጽልዋ ሓበሬታ፣ ኣድለይቲ ነገራትን እንዳተሓደሱ ዝወጹ መግለጽታትትን ንምርካብ ናብ ጁማ ማፕ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ተኸታተሉ። https://coronavirus.jumamap.com/it_it/ ወይ ናብ ናይ ኣርቺ ኦፐሬተራት ኣብ ናይ ኑሜሮ ቬርደ ስልኪ ደውል - 800905570/3511376355 ወይ ናብ ኢ-መይል numeroverderifugiati@arci.it ጸሓፍ።

DOCUMENTI

ቪድዮ

MAPPA

MINIILA APP: una mano tesa per ogni minore che arriva  in Europa,  per consentirgli di arrivare in un luogo sicuro e per essere trattato con amore, rispetto e dignità.

Cerchi informazioni o aiuto nel paese in cui ti trovi? Scarica l’applicazione qui

ፖድካስት

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ