ስርዓታትን ኣጠቓቕመኦምን

መንግስቲ ጥልያን ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ እቲ ሕብረተሰብ ክኽተሎም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ሕግት ኣውጺኡ ኣሎ። ክንክተሎም ዝግበኣና ኩሎም ሕግታት በብግዜኡ ብምሕዳስ ኣብዚ ክፍሊ የቕርብ።

ብዝተረጋገጸ መንገዲ ናብ ትምህርትና ክንምለስ ኢና

ኣብ መወዳእታ ናይ ትምህርትና ቦርሳ ነዳልወሉ ግዜ በጺሑ ኣሎ። ሎሚ ዓመት መጻሕፍትን ጥራውዝትን ሓዊስካ ካልኦት ሓደሽቲ ልምድታት እውን ከነተኣታቱ ኢና።

ካብቲ በዓል መዚ ዝወሃቡ ናይ ቅስቀሳ መልእኽትታት፡ ንስድራቤት፣ ንደቀንስትዩ ተመሃሮን ንተመሃሮ ብሙሉኦምን፡ ትምህርቲ እንደገና ንምጅማርን ሓደሽቲ ዝተአታተው ልምድታት ክኽበሩን ንምትብባዕ ይሕግዝ።

(Fonte: Ministero della Salute)


ኣብ ነብስኻ ዘሎ ናይ ሙቀት መጠን ተለካዕ
ቅድሚ ምውጻእካ ኩሉ ግዜ ግበሮ። ካብ 37.5% ንላዕሊ እንተለካ ወይ ብኮቪድ - 19 ዝፍለጡ ምልክታት እንተርኢኻ ካብ ገዛኻ ከይወጻእካ ንዶክተርካ ኣዘራርብ።

ኣእዳውካ ብዙሕ ግዜ ተሓጸብ
ኣብቲ ቤት ትምህርትካ ዝርከቡ ናይ ጽርየት መሐለዊ ዝቀርቡ ተጠቐም።

ምልክታት ተኸተል
መእተውን መውጽእን ዝተፈላለዩ አዮም። አቲ ቤት ትምህርቲ ዘዳለዎ መምርሒ ተኸተል።

ኢሙኒ (IMMUNI)ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣውርድ
ዕድመኻ ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይኑ ሕጂ ኣውርዶ። እዚ ኣፕሊኬሽን ወይ መፈጸሚ ብኮቪድ - 19 ንዝፍለጡ ምልክታት ንኽትፈሊ የኽእለካ።.

ምርሕሓቕ ሓሉ
ካብ ዝኾነ ምትእኽኻብ ተቖጠብ። ኩሉ ግዜ ካባኻን ካብ ካልኦትን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ምህላዉ ሓሉ።

ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ተጠቐም
ኣብ ትንቀሳቐሰሉን ኣብ እኩብ ዘለዎ ቦታን ኩሉ ግዜ ተጠቐመሉ። ኮፍ ትብለሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ወንበር ወይ ደስክ ምስ ካልኦት ናይ ሓደ ሜትር ምርሕሓቕ እንተሎ እቲ ማስክ ከተውጽኦ ትኽእል። ካብ 6 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ኣይምልከትን።.

ናይ መእተዊ ሓበሬታ ርኸብ
ንሓደ ተመሃራይ ሓደ ሓጋዚ ጥራሕ ት አወሲኑ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ብምእታው እቲ ናይ መእተዊ ደምብታት ክትርኢ ትኽእል።

ንነብስና ብምሕላው ንኻልኦት እውን ንሓሉ

https://youtu.be/A0YtBBE-Ud4
JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Rientriamo a scuola in sicurezza

ካብ 18 መይ ጀሚሩ ንምንቅስቓስ ብዝምልከት ዝወጹ ሓደሽቲ ሕግታት

ብጠቕላላ ካብ 18 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ዘለኻዮ ዞባ ውሽጢ በዘይ ገደብ ክትንቀሳቐስ ትኽእል። ኮይኑ ግን ሰበ ስልጣናት ናይ ኮቪድ - 19 ምልባዕ ደው ንምባል ናብ ሓደ ሓደ ቦታታት ናይቲ ዞብ ምንቅስቓስ ክእግዱ ይኽእሉ።

ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካሊእ ዞባ ዝግበር ምንቅስቓስ ሕጂ እውን እጉድ እዩ ዘሎ። ከምዝኾነ ኣብ ዘለኻዮ ዞባ ክትጸንሕ ኣለካ። ናብ ካሊእ ዞባ ንምንቅስቓስ ብቑዓት ዝበሃሉ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፦ ብስራሕ ምኽንያት ብቑዕ መረጋገጺ ዘለዎ፣ ብህጹጽ ጉዳይ ምኽንያት፣ ብናይ ጥዕና ጸገም ምኽንያት፣ ወይ ድማ ናብ መንበሪኻ ናብ ዞባኻ ንምምላስ። እዚ ሕጊ ክሳብ 2 ጁን ጸኒዑ ክጸንሕ እዩ።

ብጠቅላላ ካብ 3 ጁን ንደሓር ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካሊእ ዞባ በዘይ ገደብ ምንቅስቓስ ክከኣል እዩ። ኮይኑ ግን ሰበ ስልጣን ናይ ምምሕዳራት ምልባዕ ናይ ኮቪድ - 19 ደው ንምባል ናብ ዝተወሰኑ ናይ ዓዲ ጥልያን ኣከባቢታት ምንቅስቓስ ክእግዱ ይኽእሉ።

ሕጂ እውን ህዝቢ ዝእከበሎም ቦታታት ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ምትእኽኻብ ክልኩል እዩ። ብዝኾነ ናብ ትደልዮ ቦታ ንምኻድ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ናይ ዞባኻ ምምሕዳር እንዳሐደሰ ዘውጽኦ ሓበሬታ ኣብ መርበቡ ተኸታተል።


ናይ ኮቪድ-19 ሓደሽቲ ሕግታትን ገደባትን ፡ ካብ 4 ክሳብ 18 መይ 2020

ብ 26 ኣፕሪል 2020 ሓድሽ ናይ ጠቕላይ ሚኒስተር ውሳነ ካብ 4 ክሳብ 18 መይ 2020 ኣብ ስራሕ ዝውዕል ነቲ ህጹጽ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ሕጊ ብምቕያር ሓድሽ ሕጊ ኣብ ተግባር ክውዕል ክጅምር እዩ።

ብኣካል ክንረሓሓቕ ሕጂ እውን ናይ ግድን ድዩ?

ማስኬራን ጓንትን ወይ ካለኦት መከላኸሊታት ብምጥቃምን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላውን ናይ ግድን ክቕጽል እዩ። ሕዝቢ ዝጥቀመሉ ዑጹው ቦታታት ማስኬራ ምጥቃም ናይ ግድን እዩ፡ ኣብ ናይ ሕዝቢ መጎዓዓዚታት እውን ከምኡ።

ምጋሽ ይፍቀድ ዶ?

ኣብ ሓደ ዞባ ውሽጢ ክትንቀሳቐስ ይፍቀድ እዩ። ንስራሕ፣ ንጥዕና ብዝምልከት፣ ንኻልኦት ኣድለይቲ ጉዳያትን ከምኡ ድማ ቤተሰብ ንምሕታት እውን ዝፍቀድ ኮይኑ፡ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላውን ማስኬራ ብምጥቃምን ክኸውን ከሎ፡ ምትእኽኻብ ግን ብሕጊ ክልኩል እዩ።

ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንድንገተኛ ሓደጋ ኮቪድ-19 ዝተዳለወ ናይ ዞባ ኑመሮ ቬርደ ከተዘራርብ ይምከር። ናብ ዞባኻ ንኽትምለስ፣ ንኳራንቴናን ነብስኻ ንምግላልን ብዝምልከት እውን ደውለሎም።

ሓደሽቲ ባዕልኻ ተዳልዎም ናይ መረጋገጺ ሰነዳት ኣየኖት እዮም?

Modulo autocertificazione spostamenti del Viminale - ባዕልካ ትመልኦ ናይ መንቀሳቐሲ ሰነድ

Modulo autocertificazione ingresso in Italia - ናብ ዓዲ ጥልያን ንምእታው ዝምላእ ሰነድ

 

ናብ ፓርኮ ክኸይድ ይኽእል ዶ?

ናይ ቆልዑ መጻወቲ ስፍራታት ብምዕጻውን ብውሕዱ ሓደ ሜትሮ ብምርሕሓቕን፡ ናብ መናፈሻ፣ ጃርዲናት ፣ ናይ ሕዝቢ መዘናግዒ ቪላታትን ክትከይድ ይፍቀድ። እቲ ሕግታት ብስርዓት ዘይክበር እንተኾይኑ ግን፡ እቶም ከንቲባታት ነቲ ሕጊ ክግምግምዎ ይኽእሉ እዮም።

ስፖርትን ናይ ኣካል ምንቅስቓሳትን ከካይድ ይኽእል ዶ? ትሕቲ ዕድመ ንዝኮኑ ምሳይ ክማልእ ይኽእል ዶ?

ተፈላሊኻ ከተካይድ ትኽእል። ትሕቲ ዕድመ ንዝኮኑን ባዕላቶም ክንቀሳቐሱ ሙሉእ ዓቕሚ ንዘይብሎም ሰባትን ምስኦም ብምኻድ ስፖርት ወይ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ምክያድ ዝከኣል ኮይኑ፡ ንስፖርት ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ንኻልኦት ምንቅስቓሳት ድማ ናይሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላው ምክያድ ይከኣል።

ቀብርን ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓትን ምፍጻም ይከኣል ዶ?

ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ብዝምልከት፡ ስድርኡን ናይ ቀረባ ቤተሰብን ነቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክፍጽሙ ይከኣል፡ ኣብ ክፉት ቦታ ክካየድ ዝምረጽ ኮይኑ ካብ ሕድ ሕድ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላው ምክፋል ይከኣል።

ናብ ቤት ምግቢ ወይ ናይ ቁልጡፍ ምግቢ ዘዳልዉ ቦታታት ክኸይድ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ግን ንዝተኣዘዘ ምግቢ ንምውሳድ ጥራሕ። ነዚ ድማ ቤት ምግብታት፡ ንዝተኣዘዙ ምግብታት ከብጽሑን፡ ወይድማ ኣዚዞም ክወስዱ ንዝመጹ ሰባትን ክፉት እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ምርሕሓቕ ዝተሓለወ ኮይኑ፡ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ምብላዕ ግን ክልኩል እዩ። 

ረስኒ እንተለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ካብ 37.5 ንላዕሊ ረስኒ እንተለካ ወይ ኣብ ናይ መተንፈሲ ኣካላትካ ከምዝሓመምካ ይስመዓካ እንተሎ ምጥንቃቕ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ገዛኻ ዘይምውጻእን ንሓኪምካ ከተፍልጥን ናይ ግድን እዩ።

ብሓኪም ዝተኣዘዘ መድሓኒት ብ ኢ-መይል ወይ ብሞባይል መልእኽቲ ምቅባል ይከኣል ዶ?

እወ፡ ብ19 ማርች 2020 ብዝወጸ ትእዛዛ መሰረት፡ ብኣካል ኬድካ ወረቀት ምስሓብ ከየድለየ፡ ሓኪምካ ብዝልእኮ ናይ ኤሌክትሮኒክ ኮድ ክትጥቀም ትኽእል። እቲ ፋርማሲስት ነቲ ብኤሌትሮኒክ ዝተለኣኸ ኮድን ናትካ ናይ ሕክምና ኮድን (ኮዲቸ ፊስካለ) ብምርኣይ፡ ብድሕሪኡ ነት ዘድሊ መድሓኒት ይህበካ።።.

በቲ ሃገራዊ ናይ ምውጻእ እገዳ ዘሎ ምኽንያት ብምግባር፡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸረ መጥቃዕቲ ኣገልግሎት ዝህቡ፡ ስርሖም ኣቋሪጾም ዶ ይኾኑ?

ኣየቋረጸን፡ እተን ብመጥቃዕትን ብቑጡዕ መንፈስ እንዳተኸታተሉ ንዘሸግርወን፡ ደቂ ኣንስትዮ በይነን ከምዝኾና ክስመዓን የብሉን። ን 24 ስዓታት ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል ብነጻ ቁጽሪ 1522 ብምድዋል ሓገዝ ክሓታ ይኽእላ። ብተወሳኺ በቲ ዝበጽሐን መጥቃዕቲ ምኽንያት ናብቲ ማእከል ምኻድ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፡ ክንቀሳቐሳ ከም ዝፍቀደለን እቲ ብ 15 ማርች ዝወጸ ሕጊ የመልክት።

ኣብዚ ግዜ በዚ ናይ ኮቪድ 19 ሕማም ብዝምልከት ኣብ ጭንቀት ንዝኣትዉ ሰባት ናይ ስነ ልቦና ሓገዝ ንምግባር ምንቅስቓሳት ኣሎ

ብናይ ጥዕናን ናይ ሲቪል ሓለዋ ሚኒስተርን ዝግበሩ ናይ ስነ ልቦና ሓገዛት ካብ 27 ኣፕሪ ጀሚሩ ብኑመሮ ቬርደ ናይ ነጻ መደወሊ ቁጽሪ 800.833.833 ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ዓዲ ጥልያን ወጻኢ ንዝርከቡ ድማ ብ 02.20228733 ክድውሉ ይኽእሉ። ኩሉ ግዜ ካብ 08:00 ክሳብ 24:00 ዘሎ ሰዓታት ይሰርሕ። ምስማዕ ንዘይክእሉ እውን ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኣሰራርሓ ኣለዎም።

ብዝበለጸ ንምርዳእ ኣብ ናይ ጥዕና ሚኒስተር፡ ናይ ሓድሽ ኮሮና ቫይረ ናይ ስነ ልቦና ድጋፍ ኑመሮ ቬርደ መርበብ ተመልከት። Numero verde di supporto psicologico sito tematico Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Nuove regole e limitazioni – dal 4 al 18 maggio 2020

መብርሂ፡ ካብ ወጻኢ ንዝመለሱ ናይ ጥልያን ዜጋን ኣብ ጥልያን ንዘለዉ ደቂ ወጻኢን

ንኸተውርድዎ ኣብዚ ጽቐጡ፡

- ኣብ ዓዲ ጥልያን ንምንቅስቓስ ባዕልኻ ትመልኦ ሰነድ፡ ሓድሽ ሞዴል 26.03.2020

- ባዕልኻ ትመልኦ ናይ መንቀሳቐሲ ሰርተፊኬት ወይ ሰነድ፡ ሞዴል

 • ድሕሪ 12 ማርች፡ ካብ ወጻኢ ንዓዲ ጥልያን ንምእታው ዘገልግሉ ሕግታት ኣየኖት እዮም?
 1. ናይ መጎዓዓዚ ኣገልግሎት እውን ሓላፍነት ኣለዎም፡ ብባዕልኻ ዝምላእ ናይ መገሻ ምኽንያት ሰነድ (ናይ ሞዴል ሊንክ)፡ ክወጽእ ከሎ ዝህቦም ናይ መገሻ ሰነድ ብስርዓት ክግለጽ ኣለዎ፡ (ንሕክምና፣ ንስራሕ፣ ንኻልእ ኣድላዪ ጉድይ)። ቀጺሉ፡ ን 14 መዓልታት ዝውሸበሉ መጽንሒ ቦታ ከፍልጥ ኣለዎ። ኣብቲ ዝገሸሉ ቦታ ምስ በጽሐ ዝጥቀመሉ መጎዓዓዚ፡ ወይ ናቱ ዝጥቀም እንተኾይኑ፡ ዝርከበሉ ስልኪ ቁጽሪ ናይ ኢድን ናይ ገዛን ከፍልጥ ኣለዎ። ናይ መገሻኻ ምኽንያት ኣድላዪ ስለዝኾነ፡ ንምምላእ ካብቲ ኣብ መርበብ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ተመልከት።link al modulo 
 2. ካብ ደገ ዝመጹ ሰባት ናይ ሕዝቢ መጎዓዓዚ ክጥቀሙ ኣይክእሉን። ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ናይ ግሊ መጎዓዓዚ ጥራሕ ኮይኑ፡ ኣብቲ ዝወርዱሉ፡ (ኣብ፡ መዕረፊ ነፈርቲ፣ ወደብ፣ ባቡር ጣብያ)፡ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ማኪና ብምክራይ፡ ብታክሲ ወይ ማኪና ምስ ኣውቲስታኣ ክጥቀም ጥራህ እዩ ዘለዎ።   
 3. ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣቱ ሰብ፡ ኳራንቴና ክገብር ኣለዎ፡ ብማኪና ዝኣቱ እውን እንተኾነ። ብስራሕ ምኽንያት ዝኣቱ፡ ኳራንቴና ንምግባር ክሳብ 72 ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል። ኣድላዪ ብዝኾነ ምክንያት (ተወሳኺ 14 ሰዓታት ከናውሕ ይኽእል)። 
 4. ኩሎም ካብ ወጻኢ ዝኣትዉ ሰባት፡ ዋላ ብናቶም ማኪና እንተኾነ፡ ምስ ኣተዉ ኣብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ጥዕና በዓል ስልጣን ከፍልጡ ኣለዎም። 
 5. ዝውሸበሉ፡ ኣብ ገዝኡ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ገያሻይ ኣብ ዝመረጾ ክኸውን ይኽእል።
 6. ሓደ ሰብ ንዓዲ ጥልያን ምስ ኣተወ ንኳራንቴና ተወሺቡ ዘሕልፈሉ ቦታ እንተዘይብሉ፡ (ዝቕበሎ ሰብ እንተዘይብሉ፡ ኣብ ሆቴል ቦታ ወይ ክፍሊ እንተዘይረኸበ ወዘተ )ናይ ውሸባ ዘሕልፈሉ ግዜ ብናይ ገያሻይ ወጻኢ፡ ናብቲ ናይ ሲቪል ሓለዋ በዓል ስልጣን ዝ ምድበሉ ቦታ ይኸይድ።.
 7. ዶብ ሰገር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፣ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት፣ ናይ ጽዕነት ኣመላለስቲ፡ እዚ ሕጊ ኣይምልከቶምን።

 

ናይ ጥዕና ሚኒስተር ምስ ናይ ትራንስፖርት ሚኒስተር ብምምኽኻር ዘውጸኦ ትእዛዝ 

 • ኣብ ወጻኢ ዘለኹ ናይ ጥልያን ዜጋ እየ ወይ ናይ ዓዲ ጥልያን ነባሪ ዝኾንኩ ወዲ ወጻኢ ዘጋ እየ፡ ናብ ኣዲ ጥልያን ክኣቱ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ትምለሰሉ ጉዳይ ሁጹጽ እንተኾይኑ። ነዚ ንምሳሌ፦ ንግዝያዊ ጉዳይ ንወጻኢ ሃገር ዝኸዱ ናይ ጥልያን ወይ ደቂ ወጻኢ ዜጋታት (ንቱሪዝም፣ ንንግዲ፣ ወይ ንኻልእ)ተመሊሶም ክኣትዉ ይፍቀደሎም እዩ። ከምኡ ድማ ዝሰርሓሉ ወይ ዝመሃረሉ ሃገር ንኽለቁ ዝተገደዱ ናይ ጥልያን ዘጋታት ናብ ጥልያን ክምለሱ ተፈቒዱሎም እዩ፡(ንምሳሌ፡ ካብ ስርሖም ዝተሰናበቱ፣ ገዘኦም ዝሰኣኑ፣ትምሕርቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዘቋረጹ)።

 • ኣነ ወዲ ወጻኢ ኮይነ ሕጂ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣለኹ፡ ናብ ዓደይ ክምለስ ይኽእል ዶ?

እወ፡ ናይ ምምላስ ጉዳይካ ሁጹጽ እንተኾይኑ፡ ከምቶም ናይ ጥልያን ዜጋታት ዝምለሱሉ ኩነታት (ብዙሕ ዝሕታት ስለ ዝኮነ ኣብቲ ሕቶን መልስን ዝቀርበሉ ኣቲኻ ረኤ)።ግዝያዊ ናይ ስራሕ ደው ምባልን ቀጻሊ ናይ ስራሕ ምቁራጽን ናይ ምምላስ ምኽንያት ክኾኖ ኣይክእልን። ናብ ዶብ ንምብጻሕ በቲ ናይ ሓገር ውሽጢ ሚኒስተር ዘዳለዎ ናይ መንቀሳቐሲ ምኽንያት ሰነድ ምምላእ ይከኣል። ነቲ ናይ ቫይረስ ምልባዕ ብዝምልከት፡ ናብቲ ትኸደሉ ሃገር ቅድሚ ምብጋስካ እታ ሃገር ዘውጸቶ ሕግን ትኽተሎ ኣሰራርሓን ጽቡቕ ገርካ ክትፈልጦም ይምከር። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝርከብ ናይታ ሃገር ኣምባሲ ክትሓትት ይምከር።፡

 • ካብ ወጻኢ ይምለስ ኣለኹ፡ ኣብ መዓርፎ ነፈርት፣ ኣብ ባቡር ጣብያ ወይ ወደብ፡ ሓደ ሰብ መጺኡ ክቕበለኒ ክሓትት ይኽእል ዶ?

እወ፡ ዝፍቀድ ግን ንሓደ ምሳኻ ዝነብር ሰብ ጥራሕ። ብዝተኸኣለ መጠን ናይ መከላኸሊ ናውቲ ብምጥቃም። እቲ ካብ ወጻኢ ዝምለስ ሰብ ዝተመለሰሉ ሁጹጽ ምኽንያት ብምግላጽ፡ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ጉዳይ ሚኒስተር ዘዳለዎ ሰነድ ብምምላእ ናይ ጉዕዝኡ ዝርዝር ማለት ካበይ ነቒሉ ኣበይ ከምዝዓርፍን፡ ናይ ዝዓርፈሉ ኣድራሻ ብስርዓት ከስፍሮን ኣለዎ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ ኣተወ፡ ነቲ ናይ ጥዕና ክትትል ዝገብር በዓል ስልጣን ከፍልጥ ከምዘለዎን ተወሺቡ ናይ ምጽናሕ ግዴታ ከምዘለዎን ብምፍላጥ፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ኮቪድ 19 ናይ ሕማም ምልክት ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ነቲ ናይ ጥዕና በዓል ስልጣን ከፍልጥ ግድን እዩ።
#ኮሮናቫይረስ - ካብን ናብን ንዝግበር ምንቅስቓሳት ዝወጸ ሕጊ

ናይ ሃገር ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር

 1. ኣብ ዓዲ ጥልያን ክንቀሳቐስ ይኽእል ዶ?
  ኣብ ዓዲ ጥልያን ክንቀሳቐስ ይኽእል ዶ?
  ብቑዕ ምኽንያት እንተዘይብልካ ካብ ገዛኻ ክትወጽእ እውን ኣይፍቀድን። ምግዳብ ምንቅስቓስ ብዝምልከት ካብ10 ማርች እስከ 3 ኣፕሪል ዘሎ ግዜ ኣብ ምሉእ ዓዲ ጥልያን ሓደ ዓይነት ሕጊ እዩ ወጺኡ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ፖሊስ ቁጽጽር ኣሎ። ናይ ኳራንቴና ምርመራ ዝግበረሎምን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉን ካብ ገዛ ክወጹ ብጥብቂ ክልኩል እዩ። ኣብ መተንፈሲ ኣካላት ኢንፈክሽን ከምዘሎ ንዝስምዖ ወይ ረስኒ ካብ 37.5 ንላዕሊ እንተኮይኑ ካብ ገዝኡ ከይወጽእ ይምከር። ቀጺሉ ክገብሮ ዘለዎ ናብ ሰብ ምቅርራብ ብምቁራጽ ናብ ሓኪሙ ምውካስ ይኸውን።
 2. ካብ ገዛ ንምውጻእ ዘኽእሉ ቡቑዓት ምኽንያታት ኣየኖት እዮም?
  ብስራሕ፣ ብጥዕና ወይ ካሊእ ኣድላዪ ጉዳይ ክህሉ ከሎ ምውጻእ ይከኣል። ምኽንያት እንተሎ እውን በቲ ፖሊስ ዘውጽኦ ናይ መንቀሳቐሲ ሰነድ ባዕልኻ ብምምላእ ክትወጽእ ትኽእል። እቲ ዝመላእካዮ ሰነድ ተቐባልነት ኣለዎ ወይ የብሉን ብቐጻሊ ዝርኤ ይኸውን።
 3. ካብ መንበሪኡ ወጺኡ ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ ሰብ ናብ ገዝኡ ክምለስ ይኽእል ዶ?
  እወ፡ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ግን ብስራሕ ወይ ብጥዕና ጸገም ምውጻእ ኣድላዪ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ።
 4. ስራሐይ ካብ ዝነብረሉ ዞባ ወጻኢ እንተኾይኑ ክመላለስ ይኽእል ዶ?
  እወ፡ ብስራሕ ምኽንያት ክትንቀሳቐስ እንተተፈቒዱልክ ክትመላለስ ትኽእል።
 5. ናይ ሕዝቢ መመላለሲ ኣገልግሎት ክጥቀም ይኽእል ዶ?
  እወ፡ ዝተከልከለ ናይ መመላለሲ ኣገልግሎት የለን፡ ናይ ሕዝቢ ይኹና ናይ ግሊ ስርሐን ኣየቋረጻን።
 6. ኣድላዪ ናይ ምግቢ ቀረብ ንምምላእ ኰጽእ ይኽእል ዶ?
  እወ ግን ብዙሕ ዘጻድፍ ኣይኮነን፡ ንምንታይ እተን ትካላት ኩልግዜ ቀረብ ይመጸለን እዩ። ኣድላዪ ቀረብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዝኾነ ዓይነት ናይ ንግዲ ሸቐጣት ኣብ ኩሉ ዞባታት ክንቀሳቐ ደው ዘበሎ የለን።
 7. ካብ ናይ ምግቢ ቀረብ ዝተፈለየ ካሊእ ነገር ንምግዛእ ምውጻእ ይከኣል ዶ?
  እወ፡ ኣድላዪ ኮይኑ ንካሊእ ግዜ ክጸንሕ ዘይክእል እንተኾይኑ ጥራሕ።
 8. ናብ ቤተሰበይ ብምኻድ ምሰኣቶም ክምገብ ይኽእል ዶ?
  ኣይትኽእልን፡ ንምንታይ ኣድላዪ ስለዘይኮነን ኣብቲ ወጺኡ ዘሎ ናይ መንቀሳቐሲ ፍቓድ እውን ኣይተኻተተን።
 9. ዓቕሚ ዘይብሎም ቤተሰበይ ንምሕጋዝ ክኸዶም ይኽእል ዶ?
  እወ ክትርድኦ ዘለካ ግን ሽማግለታት በዚ ሕማም ብቐሊሉ ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ብዝተኸኣለ መጠንከይመሓላለፎም ተንከባኸቦም።
 10. ኣብ ክፉት ቦታ ናይ ስፖርት ምንቅስቓሳት ምክያድ ይከኣል ዶ?
  ኣብ ክፉት ቦታ ስፖርት ምስራሕ ዝፍቀድ ኮይኑ፡ እቶም ስፖርት ዝገብሩ ናይ ሓደ ሜትሮ ምርሕሓቕ ክህልዎም ይግባእ። ተተኻኢሉ ግን ዘይምትእኽኻብ ይምረጽ።
 11. ምስ ከልበይ ክወጽእ ይኽእል ዶ?
  እወ ከምቲ በቢመዓልቱ ዝወጾ ዘድልዮ ጌሩ ክምለስ ወይ ናብ ናይ እንስሳት ሓኪም ክኸይድ እንተኮይኑ ክትወጹ ትኽእሉ።
 12. ነዚ ሕጊ ዘይክተሉ ሰባት እንታይ ይኾኑ?
  ብኣርቲክል 650 ናይ መቕጽዒ ኮድ መሰረት፡ ናይ ሰለስተ ወርሒ እስራት ወይ 206 ኤውሮ መቕጻዕቲ ይኸፍል። ፍልይ ዝበለ ዘይኣድላዪ ነገራት ዝፍጽሙ ግን ብርትዕ ዝበለ መቕጻዕቲ ይብየነሎም።

https://youtu.be/Y3jDeCG1G5shttps://youtu.be/q8GvFaNUR0ghttps://youtu.be/VdrRojUtjG4https://youtu.be/YDYm2g-gpKohttps://youtu.be/pXVenWV60AEhttps://youtu.be/K2sZcAGIYnkhttps://youtu.be/eGO6Wum1MzIhttps://youtu.be/fHp8SL-9g2Qhttps://youtu.be/FKTpeKDvnUwhttps://youtu.be/I2Rel57m1_4https://youtu.be/aDgCOCHBCk8https://youtu.be/50WzNN5gm5Ahttps://youtu.be/sMuszdu0l1Qhttps://youtu.be/jOszPIw_ctYhttps://youtu.be/PdeCcqXrd_Ihttps://youtu.be/Q-C6UrbrsPAhttps://youtu.be/exp5SXx-va8https://youtu.be/ba_OFCxeZoghttps://youtu.be/Y3jDeCG1G5shttps://youtu.be/q8GvFaNUR0ghttps://youtu.be/VdrRojUtjG4https://youtu.be/eGO6Wum1MzIhttps://youtu.be/K2sZcAGIYnkhttps://youtu.be/Te2FHINPT7ghttps://youtu.be/PdeCcqXrd_Ihttps://youtu.be/Q-C6UrbrsPAhttps://youtu.be/exp5SXx-va8https://youtu.be/ba_OFCxeZoghttps://youtu.be/j5loEOVqoCUhttps://youtu.be/YDYm2g-gpKo

AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI CORONAVIRUS

Per uscire dalla propria abitazione è necessario compilare un modulo predisposto dal Ministero dell’Interno. Il modulo, che va stampato e compilato, ha validità su tutto il territorio nazionale.

[Clicca qui per scaricare il nuovo modulo 26/03/2020]

Ecco come compilarlo:

DOCUMENTI

ቪድዮ

ፖድካስት

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ